Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu i wykładowców pozaszkolnych form kształcenia

 

Kurs adresowany jest do wykładowców prowadzących wykłady na różnego rodzaju kursach, instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy, mistrzów – właścicieli i pracowników zakładów usługowych, rzemieślniczych, handlowych i produkcyjnych, pracowników służb bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wymóg powyższy wynika z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2010r. Nr 244, poz. 1626).

Na realizację kursu CKU posiada zezwolenie Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach Nr KO.II.5633.6.2017 z 27.03.2017 r.

 

Cel kursu:

Uzyskanie przygotowania pedagogicznego przez instruktorów praktycznej nauki zawodu i wykładowców pozaszkolnych form kształcenia. Kurs przygotowuje pracodawców, pracowników oraz osoby prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza nie stanowi podstawowego zajęcia, do realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych związanych z prowadzeniem praktycznej nauki zawodu dla uczniów i pracowników młodocianych oraz prowadzenia wykładów na kursach.

 

Warunki uczestnictwa w kursie:

Uczestnicy kursu powinni posiadać kwalifikacje zgodnie z wymaganiami określonymi rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu oraz rozporządzeniem zmieniającym z 11.08.2015 r. Zgodnie z § 10 ust. 4 i 5 rozporządzenia uczestnik kursu powinien posiadać co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będzie nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będzie nauczać, a w przypadku nieposiadania tytułu mistrza w zawodzie powinien posiadać:

 1. świadectwo ukończenia technikum, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie, którego będzie nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będzie nauczać, lub
 2. świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego w zawodzie lub równorzędny w zawodzie, którego będzie nauczać, lub
 3. świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będzie nauczać, lub
 4. dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będzie nauczać.

 

W  programie  kursu, m.in.:

 1. Pedagogiczne aspekty nauczania i wychowania
 2. Wybrane zagadnienia z psychologii.
 3. Metodyka  nauczania, w tym metodyka zajęć praktycznych
 4. Prawne uwarunkowania praktycznej nauki zawodu.
 5. Komunikacja interpersonalna.
 6. Praktyka metodyczna.

 

Szczegółowe informacje dotyczące kursu:

 1. Harmonogram: 19 dni po 6 godz. dydaktycznych dziennie.
 2. Miejsce szkolenia: Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
 3. Czas trwania: 110 godzin  zajęć wykładowo-warsztatowych w tym 16 godzin praktyki metodycznej.
 4. Wykładowcy/trenerzy: doświadczeni nauczyciele dydaktycy.
 5. Forma: wykład i metoda ćwiczeniowa.
 6. Cena szkolenia 1 osoby: 695,00 zł, wpłata przed rozpoczęciem kursu (możliwość wpłaty w 2 ratach).
 7. CKU zastrzega sobie prawo zmiany terminu kursu lub jego odwołania w przypadku  zgromadzenia grupy szkoleniowej liczącej mniej niż 10 osób.

 

Po zakończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują zaświadczenia na drukach zgodnych z wzorami MEN.

Zgłoszeń na szkolenie  prosimy dokonywać wyłącznie przy pomocy formularzy załączonych do niniejszej wiadomości.

Zgłoszeń można dokonywać pocztą, faksem na numer:  41 265-34-67 lub przesłać skan wypełnionego formularza e-mailem na adres : cku@ostrowiec.edu.pl

Nieobecność na szkoleniu osoby zgłoszonej nie zwalnia jej z obowiązku uiszczenia opłaty.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 41 265-34-67 w. 106.

Aby zapisać się na kurs, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na kurs. Formularz można wysłać elektronicznie na adres: cku@ostrowiec.edu.pl, pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście do Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Św., ul. Sandomierska 26A.