Egzaminy

MATURZYŚCI: Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym należy złożyć do 10 lipca 2018 r. do Dyrektora CKU.

Egzamin w terminie poprawkowym odbędzie się 21 sierpnia 2018 r. o godzinie 9:00.


MATURZYŚCI: Po odbiór wyników z egzaminu maturalnego / świadectw zapraszamy 3 lipca 2018 r. od godziny 10:30.


Komunikat w sprawie opłat za egzamin maturalny

Zgodnie z art. 44zzq ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U z 2016 roku poz. 1943)

  1. Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:
    1. absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego;
    2. absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, o której mowa w art. 44zzi, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.
  2. Opłata za egzamin maturalny, stanowi dochód budżetu państwa. Opłata nie podlega zwrotowi.
  3. Opłatę za egzamin maturalny (z każdego przedmiotu) w wysokości 50 złotych, wnosi się w terminie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 7 lutego 2018 r. na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.

Szczegółowe informacje o opłatach wraz z numerem konta i formularzami znajdują się tu: http://www.komisja.pl/info.php?i=289


Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w “nowej” formule obowiązująca w roku szkolnym 2017/2018

Download (PDF, 1.24MB)

załączniki


Informacja o sposobie, organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2017/2018

Download (PDF, 5.37MB)


Egzamin maturalny jest odpłatny dla absolwentów, którzy:

  1. Po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu (obowiązkowego lub dodatkowego).
  2. Zgłaszali w poprzednich latach dany przedmiot dodatkowy w deklaracji, ale do niego nie przystąpili (byli nieobecni).

Zapraszamy słuchaczy i nauczycieli do zapoznania się z procedurami maturalnymi

Procedury maturalne CKE