Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 04.03.2022 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dostępność cyfrowa

Strona internetowa Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim (ckuostrowiec.pl) jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Na stronie internetowej CKU istnieje możliwość powiększania i pomniejszania czcionki, zwiększania
i zmniejszania kontrastów, szarości, kontrast negatywny, podkreślenia linków

 • Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy ograniczyli do minimum korzystanie
  z takich plików i osadzają teksty bezpośrednio w serwisie.
 • Opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów.

„Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej.  Oceniliśmy to na podstawie Analizy kosztów dostępności cyfrowej funkcji wirtualnego spaceru (PDF).

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

 •  W Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim istnieje możliwość kontaktu z tłumaczem języka migowego.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Przy wejściu głównym od strony Inkubatora Przedsiębiorczości jest dyżurka ochrony, ochroniarz informuje w razie potrzeby
  o szczegółach dotyczących lokalizacji poszczególnych gabinetów, sal i pracowników.
 •  Na parterze budynku obok dyżurki ochrony jest też schemat pomieszczeń znajdujących się w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Dostępność architektoniczna 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim (CKU) jest zlokalizowane w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Sandomierska 26A (elewacja budynku jest grafitowo-pomarańczowa), mieści się w sąsiedztwie budynków Agencji Rozwoju Lokalnego
i Inkubatora Przedsiębiorczości. .
Budynek posiada trzy kondygnacje naziemne.

Dojazd do CKU:

Do Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim można dojechać samodzielnie lub za pomocą środków komunikacji miejskiej.
W odległości ok. 800 m od wejścia głównego do budynku znajduje się przystanek autobusowy. Na stronie internetowej Miejskiego Zakładu Komunikacji
w Ostrowcu Świętokrzyskim można zapoznać się z obowiązującym rozkładem jazdy. Autobusy komunikacji miejskiej poruszające się po terenie miasta są niskopodłogowe.

Dostępność parkingu

Z tyłu budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim znajduje się ogólnodostępny parking. Nawierzchnia parkingu jest asfaltowa. Są trzy wejścia do budynku
 i dodatkowe wejścia bezpośrednio do sali gimnastycznej. Wejście przy sekretariacie posiada drzwi jednoskrzydłowe (wejście od strony parkingu). Pozostałe drzwi są dwuskrzydłowe Drzwi są przeszkolone otwierane ręcznie.

Dostępność budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim –
ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski dla interesantów:

Przestrzeń CKU jest wolna od barier poziomych i pionowych.

Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są wszystkie kondygnacje, ponieważ
w CKU znajduje się winda.

Na parterze budynku obok dyżurki ochrony jest też schemat pomieszczeń znajdujących się w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Obok sekretariatu na parterze budynku jest tablica z przeznaczeniem dla osób niewidomych lub słabo widzących.

W budynku na każdym poziomie są toalety przystosowane dla osoby niepełnosprawnej. Na każdym poziomie budynku są też zlokalizowane toalety ogólnodostępne.

Osoby korzystające z psa asystującego mają wstęp do budynku.

Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami CKU zapewni komunikację w formie określonej we wniosku.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Michał Gębka 
e-mail: cku@ostrowiec.edu.pl

Telefon: (41)2653467

Procedura wnioskowo-skargowa 

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych 
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie
 • wskazanie, o którą stronę internetową chodzi
 • sposób kontaktu.

Osoba zgłaszająca potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania żądania. Jeśli jednak dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz wskaże termin realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. 
W przypadku, gdy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Deklaracja dostępności Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Centrum Kształcenia Ustawicznego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Michał Gębka.
 • E-mail: cku@ostrowiec.edu.pl
 • Telefon: 412653467

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego Ostrowcu Świętokrzyskim
 • Adres: ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
 • E-mail: dyrektor.cku@ostrowiec.edu.pl
 • Telefon: 412653467

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim (CKU)

jest zlokalizowane w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Sandomierska 26A (elewacja budynku jest grafitowo-pomarańczowa), mieści się w sąsiedztwie budynków Agencji Rozwoju Lokalnego
i Inkubatora Przedsiębiorczości. .
Budynek posiada trzy kondygnacje naziemne.

Dojazd do CKU:

Do Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim można dojechać samodzielnie lub za pomocą środków komunikacji miejskiej.
W odległości ok. 800 m od wejścia głównego do budynku znajduje się przystanek autobusowy. Na stronie internetowej Miejskiego Zakładu Komunikacji
w Ostrowcu Świętokrzyskim można zapoznać się z obowiązującym rozkładem jazdy. Autobusy komunikacji miejskiej poruszające się po terenie miasta są niskopodłogowe.

Dostępność parkingu

Z tyłu budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim znajduje się ogólnodostępny parking. Nawierzchnia parkingu jest asfaltowa. Są trzy wejścia do budynku
 i dodatkowe wejścia bezpośrednio do sali gimnastycznej. Wejście przy sekretariacie posiada drzwi jednoskrzydłowe (wejście od strony parkingu). Pozostałe drzwi są dwuskrzydłowe Drzwi są przeszkolone otwierane ręcznie.

Dostępność budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim –
ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski dla interesantów:

 • Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są wszystkie kondygnacje, ponieważ w CKU znajduje się winda.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Przy wejściu głównym od strony Inkubatora Przedsiębiorczości jest dyżurka ochrony, ochroniarz informuje w razie potrzeby
  o szczegółach dotyczących lokalizacji poszczególnych gabinetów, sal i pracowników.
 • Na parterze budynku obok dyżurki ochrony jest też schemat pomieszczeń znajdujących się w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 • W budynku na każdym poziomie są toalety przystosowane dla osoby niepełnosprawnej. Na każdym poziomie budynku są też zlokalizowane toalety ogólnodostępne.
 • W Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim istnieje możliwość kontaktu z tłumaczem języka migowego po uprzednim powiadomieniu.