Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Centrum Kształcenia Ustawicznego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Michał Gębka.
 • E-mail: cku@ostrowiec.edu.pl
 • Telefon: 412653467

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego Ostrowcu Świętokrzyskim
 • Adres: ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
 • E-mail: dyrektor.cku@ostrowiec.edu.pl
 • Telefon: 412653467

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim (CKU)

jest zlokalizowane w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Sandomierska 26A (elewacja budynku jest grafitowo-pomarańczowa), mieści się w sąsiedztwie budynków Agencji Rozwoju Lokalnego
i Inkubatora Przedsiębiorczości. .
Budynek posiada trzy kondygnacje naziemne.

Dojazd do CKU:

Do Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim można dojechać samodzielnie lub za pomocą środków komunikacji miejskiej.
W odległości ok. 800 m od wejścia głównego do budynku znajduje się przystanek autobusowy. Na stronie internetowej Miejskiego Zakładu Komunikacji
w Ostrowcu Świętokrzyskim można zapoznać się z obowiązującym rozkładem jazdy. Autobusy komunikacji miejskiej poruszające się po terenie miasta są niskopodłogowe.

Dostępność parkingu

Z tyłu budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim znajduje się ogólnodostępny parking. Nawierzchnia parkingu jest asfaltowa. Są trzy wejścia do budynku
 i dodatkowe wejścia bezpośrednio do sali gimnastycznej. Wejście przy sekretariacie posiada drzwi jednoskrzydłowe (wejście od strony parkingu). Pozostałe drzwi są dwuskrzydłowe Drzwi są przeszkolone otwierane ręcznie.

Dostępność budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim –
ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski dla interesantów:

 • Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są wszystkie kondygnacje, ponieważ w CKU znajduje się winda.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Przy wejściu głównym od strony Inkubatora Przedsiębiorczości jest dyżurka ochrony, ochroniarz informuje w razie potrzeby
  o szczegółach dotyczących lokalizacji poszczególnych gabinetów, sal i pracowników.
 • Na parterze budynku obok dyżurki ochrony jest też schemat pomieszczeń znajdujących się w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 • W budynku na każdym poziomie są toalety przystosowane dla osoby niepełnosprawnej. Na każdym poziomie budynku są też zlokalizowane toalety ogólnodostępne.
 • W Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim istnieje możliwość kontaktu z tłumaczem języka migowego po uprzednim powiadomieniu.