Obowiązek informacyjny RODO

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

(Obowiązek informacyjny)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Administrator Danych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że:

 1. Administratorem danych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim (CKU) z siedzibą przy ul. Sandomierskiej 26A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, tel. 41 265 34 67, adres e-mail: cku@ostrowiec.edu.pl, jest Dyrektor placówki.
 2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD) Pana Michała Brodę, który reprezentuje Administratora w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych osób fizycznych. adres email IOD: iod@arx.net.pl.
 3. Celem zbierania danych jest:
  a) pozyskanie informacji dla prawidłowego i zgodnego z przepisami prawa prowadzenia dokumentacji dydaktycznej i administracyjnej dla realizacji zadań statutowych CKU;
  b) zapewnienie bezpieczeństwa słuchaczy, uczniów i pracowników oraz ochrony mienia,  zgodnie z art.108 a Prawa oświatowego (monitoring wizyjny);
  c) promocja osiągnięć i pozytywnego wizerunku CKU na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystanie wizerunku zawartego na fotografii lub filmie.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00.
 5. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. Podanie danych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji i kształcenia w CKU oraz wypełniania obowiązków służbowych.
  W przypadku niepodania danych lub niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie nie będzie możliwy udział Pani/Pana w procesie rekrutacji.
 7. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 lit. c jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom fizycznym lub podmiotom, które nie są do tego uprawnione. Dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa regulujących ich działalność. Przykładem takich podmiotów są m. in. sądy powszechne, prokuratura, policja itp.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  w tym profilowaniu.
 10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 11. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Administrator Danych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że:

 1. administratorem danych osobowych pozyskanych z systemu monitoringu jest Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Sandomierska 26A;
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (Michałem Brodą) – email IOD: iod@arx.net.pl
 3. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 108a Prawa oświatowego, gdzie  celem przetwarzania danych jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i  mienia administratora danych;
 4. monitoring wizyjny obejmuje ciągi komunikacyjne budynku CKU oraz jego najbliższe otoczenie;
 5. zapisy z monitoringu będą przechowywane przez administratora danych przez 14 dni;
 6. nagrania z monitoringu wizyjnego mogą zostać udostępnione organom ścigania w przypadku uprawnionego żądania wynikającego z zakresu działania takiego organu;
 7. osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania;
 8. osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego, w przypadku uznania, że dane osobowe w ramach tego systemu nie są przetwarzane w sposób prawidłowy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.