Rada słuchaczy

DO POBRANIA DLA SŁUCHACZY:

1. Wzór strony tytułowej pracy kontrolnej

2. Wniosek do Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Policealnej [Pobierz]

3. Wniosek na kwalifikacyjne kursy zawodowe

4. Załącznik do wniosku – informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Powszechna deklaracja praw człowieka

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych

Przeciw dyskryminacji – poradnik Rzecznika Praw Obywatelskich

Skład Rady Słuchaczy CKU Ostrowiec Św. w roku 2023/2024

Przewodniczący: Kamil Bielański

Z-ca przewodniczącego: Mariusz Nowak

Członkowie wspomagający: Jarosław Cybula, Marcin Drzazga, Igor Karwacki

Opiekunowie: Anna Dymanowska, Roman Gorazda

Dziękujemy słuchaczom za zaangażowanie w życie szkoły i życzymy owocnej pracy na jej rzecz.

Anna Dymanowska, Roman Gorazda

Cele i zadania Rady Słuchaczy CKU
1. Reprezentowanie interesów i stanowiska całej społeczności CKU w Ostrowcu Św.
2. Współpraca z dyrekcją CKU w zakresie spraw związanych z realizacją procesu kształcenia, w tym:
– zgłaszanie wniosków w sprawie organizacji i realizacji procesu dydaktycznego,
– współdziałanie w ustalaniu harmonogramu zajęć dydaktycznych i sesji egzaminacyjnych.
3. Budowanie życzliwej i serdecznej atmosfery wśród słuchaczy.
4. Niesienie pomocy słuchaczom w zakresie samokształcenia.
5. Organizowanie życia kulturalno- oświatowo- edukacyjnego wśród słuchaczy.
6. Twórcze i systematyczne kontakty ze słuchaczami.
7. Wydawanie opinii w indywidualnych sprawach słuchaczy, szczególnie w powiązaniu z ich drogą kształcenia.
CZEKAMY NA PROPOZYCJE DZIAŁAŃ

REGULAMIN  SAMORZĄDU  SŁUCHACZY

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

§ 1

Samorząd Słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim (CKU), zwany w dalszej treści regulaminu „samorządem słuchaczy”, jest powszechną organizacją słuchaczy wszystkich szkół wchodzących w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ), organizowanych przez CKU.

§ 2

Siedzibą samorządu jest siedziba Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Sandomierska 26 A, 27-400 Ostrowiec Św.

§ 3

Samorząd słuchaczy pracuje i rozwija swoją działalność w interesie i dla dobra Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz dla dobra słuchaczy szkół wchodzących w skład CKU i uczestników KKZ organizowanych przez CKU.

§ 4

Dyrekcja CKU powierza rolę opiekuna samorządu słuchaczy wyznaczonym nauczycielom.

§ 5

Celem samorządu słuchaczy jest współdziałanie z opiekunem samorządu słuchaczy i dyrekcją CKU w realizacji zadań dydaktycznych, jak również:
– kształtowania u słuchaczy aktywnych postaw społecznych,
– niesienia słuchaczom pomocy w zakresie samokształcenia.

§ 6

Samorząd słuchaczy może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi Centrum Kształcenia Ustawicznego wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji następujących praw słuchaczy:
1. Prawa do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami.
2. Prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce.
3. Prawa do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.

§ 7

Słuchacze i kursanci wybierają Radę Słuchaczy w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

§ 8

Do zakresu działania Rady Słuchaczy należy:
1. Wybieranie i odwoływanie w drodze tajnego głosowania Rady Słuchaczy.
2. Uchwalanie planu pracy samorządu słuchaczy.
3. Uchwalanie zmian regulaminu.
4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Rady Słuchaczy oraz udzielanie absolutorium.

§ 9

1. Uchwały walnego zebrania Rady Słuchaczy są protokołowane i zapadają zwykłą większością głosów.
2. Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego może zawiesić uchwałę walnego zebrania Rady Słuchaczy w przypadku jej niezgodności ze statutem CKU lub sprzeczności z obowiązującym prawem.

§ 10

Rada Słuchaczy jest organem wykonawczym samorządu słuchaczy, reprezentuje go i kieruje bezpośrednio jego działalnością.

§ 11

1. Kadencja Rady Słuchaczy trwa rok kalendarzowy.
2. Rada Słuchaczy wybiera spośród siebie przewodniczącego i określa pozostałe funkcje.

§ 12

Nowo wybrana Rada Słuchacza przejmuje od poprzedniego zarządu wszystkie agendy na podstawie protokołu zdawczo- odbiorczego.

§ 13

Do zakresu działania Rady Słuchaczy w szczególności należy:
1. Realizacja planów pracy.
2. Kierowanie działalnością samorządu słuchaczy.
3. Udział w pracach organizacyjnych i dydaktycznych CKU.
4. Składanie sprawozdań ze swojej działalności przed dyrektorem Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz przed walnym zebraniem słuchaczy.
5. Opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia walnemu zebraniu planu pracy.
6. Reprezentowanie CKU na zewnątrz podczas uroczystości państwowych.

§ 14

1. Posiedzenia Rady Słuchaczy odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż dwa razy w semestrze.
2. Posiedzenia zwołuje przewodniczący Rady Słuchaczy.
3. Uchwały Rady Słuchaczy są ważne, jeżeli zostały uchwalone  w obecności przewodniczącego i co najmniej dwóch członków zarządu.
4. W posiedzeniach Rady Słuchaczy mogą brać udział przedstawiciele rady pedagogicznej, opiekunowie samorządu słuchaczy i dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego z głosem doradczym.
5. Uchwały Rady Słuchaczy są ważne po zaopiniowaniu ich przez dyrektora CKU.

§ 15

Członkiem samorządu słuchaczy jest każdy słuchacz szkół wchodzących w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz uczestnicy KKZ. Członkostwo samorządu nabywa każdy słuchacz w momencie przyjęcia do szkoły.

§ 16

Członkowie samorządu słuchaczy mają prawo do:
1. Brania udziału w walnych zebraniach.
2. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz samorządu.
3. Zgłaszania wniosków do Rady Słuchaczy.

§ 17

Członkowie samorządu słuchaczy są zobowiązani do:
1. Przestrzegania postanowień regulaminu.
2. Realizowania uchwał walnego zebrania i Rady Słuchaczy.
3. Pomagania w pracach Rady Słuchaczy.

§ 18

Zmiany, poprawki i uzupełnienia regulaminu uchwala walne zebranie delegatów słuchaczy.

§ 19

Regulamin staje się obowiązujący z dniem uchwalenia go przez walne zebranie delegatów słuchaczy.


Kampania Służby Celnej i Duszpasterstwa „ Nie daj się uzależnić od hazardu!”

Z badań przeprowadzonych przez CBOS z 2012r na zlecenie Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych wynika, że ponad 50 tys. Polaków jest uzależnionych od gier hazardowych, a prawie 200 tys. jest narażonych na ryzyko uzależnienia.

Uzależnienie od hazardu jest poważną chorobą. Koszty zdrowotne, społeczne i ekonomiczne tego uzależnienia mogą być różne jak długi, depresja, wykluczenia społeczne, rozpad rodziny. Skutki ponoszą nie tylko rodziny hazardzistów czy ich pracodawcy, ale całe społeczeństwo.

Dostrzegając problem oraz widząc potrzebę przeciwdziałania uzależnieniom od hazardu, Służba Celna koncentruje się przede wszystkim na zwalczaniu tych nielegalnych gier, które najbardziej uzależniają oraz chroni najsłabszych (dzieci i młodzież) przed zagrożeniami, jakie niesie ze sobą nielegalny hazard. Ograniczenie dostępności gier hazardowych jest jednym  z istotnych rozwiązań, które może wpłynąć na zmniejszenie skali problemu. Najbardziej zagrożone są osoby poniżej 18 lat. Niepokojące są statystyki, aż 7 %  uczniów ostatnich klas gimnazjów przyznaje, że korzysta z hazardu internetowego przynajmniej raz w tygodniu, a w szkołach ponadgimnazjalnych szacuje się, że problem może dotyczyć ponad 35 proc. uczniów. Dużym zagrożeniem dla młodych ludzi są gry internetowe. Eksperci twierdza, że hazard internetowy jest groźniejszy niż w swojej tradycyjnej postaci, chociażby ze wzgl. na pozorną anonimowość w sieci, łatwiejszy  dostęp do kasyna, bez wychodzenia z domu. Osoba grająca on-line nie ma bezpośredniego kontaktu z gotówką i może łatwo stracić kontrolę nad ilością zaangażowanych w grę pieniędzy. Gry na automatach oraz on-line bardzo silnie uzależniają i porównywane są do najcięższych uzależnień, a także nazywane są kokainą hazardu. Służba Celna  zauważa nasilający się  proceder  nielegalnego e-hazardu. Zidentyfikowała ponad 1000 domen, na których były oferowane gry internetowe z naruszeniem prawa. W 230 przypadkach hostingodawcy już usunęli z nich niedozwolone treści lub uniemożliwili dostęp do zagranicznych serwisów hazardowych. Obecnie Służba Celna prowadzi postępowania w stosunku do 17 tys. graczy, uczestniczących  w nielegalnych  grach  internetowych na zagranicznych serwerach. Zapadają już pierwsze wyroki za uczestnictwo w nielegalnie urządzanych grach i zakładach.

Służba Celna prowadzi obok działań kontrolnych, działania profilaktyczne. Dlatego 4 grudnia rozpoczęła wspólną z Ordynariatem Polowym, w strukturach którego znajduje się Duszpasterstwo Służby Celnej, kampanię “Nie daj się uzależnić od hazardu”. W ramach kampanii Służba Celna i jej Duszpasterstwo roześle do wszystkich parafii plakat ostrzegający przed uzależnieniem od hazardu oraz specjalny komunikat Delegata Episkopatu ds. Duszpasterstwa Służby Celnej, który będzie odczytany w kościołach w dniu 28  grudnia.

W 2009 r. (przed uchwaleniem ustawy o grach hazardowych) na naszych ulicach funkcjonowało 50 tys. automatów do gry. Dziś jest ich ok. 20 tys. To o 60% mniej. Ok 1/3 z tych automatów działa na podstawie jeszcze obowiązujących pozwoleń. Ostatnie pozwolenia wygasną z końcem 2015 r. Służba Celna z determinacją eliminuje nielegalne automaty z rynku. W magazynach jest ich już ok. 20 tys.

W roku  2013 Służba Celna zatrzymała prawie 6 tys. automatów, na których były urządzane nielegalne gry hazardowe, a w roku bieżącym już ok. 10 tys. Izba Celna w Kielcach od początku tego  roku  zarekwirowała 350 nielegalnych automatów.

POMÓŻ W WALCE Z NIELEGALNYM  HAZARDEM – ZADZWOŃ 800 060 000

Więcej na stronie www.ickielce.pl w zakładce: Akcje informacyjne

Do pobrania:

e-plakat

e-Wiadomości Celne dot. uzależnień od hazardu

List Duszpasterski