Kategoria: Przykłady działań

KONKURS DLA AMATORSKICH KABARETÓW

REGULAMIN

KONKURSU DLA AMATORSKICH KABARETÓW

I. ORGANIZATORZY

 1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Osiedlowy Dom Społeczny „Malwa” prowadzony przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Krzemionki”.
 2. Adres Biura Organizacyjnego Konkursu: Osiedlowy Dom Społeczny „Malwa”, os. Stawki 45 Ostrowiec Świętokrzyski 27-400.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Do udziału w konkursie uprawnione są kabarety amatorskie, tworzone przez osoby dorosłe, debiutujące i te z dorobkiem, działające w uczelniach, ośrodkach kultury, stowarzyszeniach, klubach, kołach itp. na terenie powiatu ostrowieckiego.
 2. W konkursie mogą wziąć udział zarówno grupy kabaretowe, jak i soliści kabaretowi.
 3. Skecze kabaretowe nie mogą zawierać wulgaryzmów i muszą być własnego autorstwa.
 4. Skecz kabaretowy, zgłoszony do konkursu, nie może trwać dłużej niż 10 minut. Każdy kabaret może zgłosić tylko 1 skecz.
 5. Każdy z uczestników konkursu może wystąpić w konkursie jeden raz albo jako solista, albo w ramach grupy kabaretowej.
 6. Podstawą zgłoszenia do udziału w konkursie jest dostarczenie osobiście, przesłanie pocztą lub na adres e-mail do 15.03.2024 r. formularza zgłoszeniowego. Adres e-mail: malwa@smkrzemionki.pl. Formularz zgłoszeniowy i Regulamin są dostępne w Biurze Organizacyjnym Konkursu w pokoju
  nr 12 na I piętrze lub do pobrania na stronie internetowej SM „Krzemionki” www.smkrzemionki.pl w zakładce ODS Malwa/Aktualności.
 7. Komisja Konkursowa w terminie 14 dni po upływie terminu przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w ust. 6, powiadomi osoby/grupy kabaretowe, które zgłosiły się do konkursu o ich zakwalifikowaniu do udziału w konkursie lub o odrzuceniu zgłoszenia.  
 8. Konkurs kabaretów odbędzie się 05.04.2024 r., w Osiedlowym Domu Społecznym „Malwa”, w sali teatralnej.
 9. O kolejności występów decyduje wylosowany przed rozpoczęciem konkursu numer.

III. JURY KONKURSU

1. Jury Konkursu składa się z od 2 do 5  osób wskazywanych w równej liczbie przez każdego z  Organizatorów. W przypadku nieparzystego składu Jury ponad równą liczbę wybranych członków Jury  dodatkową osobę do Jury powołuje Organizator – Osiedlowy Dom Społeczny „Malwa”.

2. Jury wybiera spośród siebie Przewodniczącego, którego zadaniem jest organizacja pracy Jury oraz sporządzenie protokołu z obrad końcowych.

3. Obrady jury toczą się za zamkniętymi drzwiami.

4. O przyznaniu nagród decyduje Jury Konkursu. Decyzje Jury są ostateczne.

5. Po zakończeniu obrad i sporządzeniu protokołu przedstawiciel Jury odczytuje uczestnikom werdykt.

IV. KRYTERIA OCENY

1. Oryginalność pomysłu.

2. Ogólne wrażenie artystyczne.

V. NAGRODY W KONKURSIE

1. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych miejsc, stosownie do zdobytego miejsca.

VI. REZYGNACJA I WYKLUCZENIE UCZESTNIKA Z KONKURSU

 1. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w konkursie, poprzez złożenie w biurze organizacyjnym konkursu stosownego oświadczenia o rezygnacji na piśmie.
 2. Organizatorzy uprawnieni są do wykluczenia uczestnika z konkursu w przypadku, gdy uczestnik naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności, gdy podał nieprawdziwe dane w formularzu zgłoszeniowym

VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Organizator – Osiedlowy Dom Społeczny „Malwa” jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o ochronie danych osobowych zwanej dalej: „Ustawą”.
 2. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników na podstawie Ustawy.
 3. Dane osobowe są podawane przez Uczestników dobrowolnie i przysługuje im prawo dostępu do ich treści oraz prawo ich poprawienia.
 4. Dane osobowe uczestników są przetwarzane przez Organizatora w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców konkursu, przyznania nagród, Dane osobowe uczestników nie są wykorzystywane w celach marketingowych, a także nie są udostępniane innym podmiotom.
 5. W celu wykonania czynności określonych w pkt. 4 przetwarzane są następujące dane osobowe: imię i nazwisko uczestnika, adres zameldowania (ewentualnie adres zamieszkania, jeżeli jest inny niż adres zameldowania), adres do korespondencji, numer telefonu,
 6. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania następujących danych osobowych nagrodzonego uczestnika Konkursu na stronie Internetowej oraz na Facebooku Organizatora: imienia i nazwiska.
 7. Organizator zapewnia realizację uprawnień uczestników wynikających z ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o ochronie danych osobowych, tzn. umożliwia uczestnikowi wgląd do jego danych osobowych i ich poprawiania oraz prawo wniesienia w przypadkach wymienionych w ustawie pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 8. Dane osobowe uczestników Konkursu mogą zostać przekazane uprawnionym organom zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przekazanie przez uczestnika nieprawdziwych informacji w Formularzu zgłoszeniowym.
 10. Wszelka korespondencja w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników winna być kierowana na adres  Organizatora.
 11. Organizator będzie przesyłać informacje związane z Konkursem na podane adresy poczty elektronicznej oraz numery telefonów komórkowych, Uczestnikom którzy wyrażą na to swoją zgodę, na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009 nr 201 poz. 1540 ze zm.).
 2. Nie jest możliwe odstąpienie nagrody osobom trzecim ani wypłacenie równowartości w formie pieniężnej lub innej formie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu bez podania przyczyn. O ewentualnych zmianach postanowień regulaminu uczestnicy będą informowani drogą elektroniczną w dniu roboczym poprzedzającym wprowadzenie zmiany. W ten sam sposób Uczestnicy zostaną poinformowani o ewentualnym przedłużeniu, zakończeniu lub odwołaniu konkursu.
 4. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego.
 6. Kwestie sporne w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu rozstrzygają Organizatorzy.
 7. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do odwołania konkursu lub zmiany terminu konkursu bez podania uzasadnienia.
 8. Kabaret ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem występu.
 9. Przez słowo kabaret rozumie się zarówno grupę kabaretową, jak i solistę.
 10. Organizatorzy nie zapewniają rekwizytów do wykonania skeczu.
 11. Kabarety, zgłaszając się do konkursu, automatycznie akceptują wszystkie warunki Regulaminu, jak również wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych członków kabaretów dla celów konkursu.

W CKU O DZIAŁALNOŚCI NIEREJESTROWANEJ

Słuchacze ostrowieckiego Centrum Kształcenia Ustawicznego chętnie wykorzystują zdobywane wiedzę i umiejętności w tej bezpłatnej placówce i decydują się na prowadzenie własnej działalności. Wychodząc naprzeciw ich potrzebom, dyrektor dr Aneta Pierścińska-Maruszewska zaprosiła przedstawicieli ostrowieckiego Urzędu Skarbowego do przekazania informacji na temat działalności nierejestrowanej zainteresowanym tą tematyką. Spotkanie odbyło się 25.11.2023 r. o g. 9 w sali konferencyjnej (ul. Sandomierska 26A) i spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem, dlatego zaplanowano kolejną część, tym razem z udziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

– Jestem bardzo wdzięczna Panu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego Pawłowi Dulewiczowi za życzliwe podejście do naszej prośby. Czym jest działalność nierejestrowana, jakie są korzyści z niej płynące, jakie są obowiązki  w tej działalności, kto może ją prowadzić – to często podnoszone pytania przez naszych słuchaczy, stąd potrzeba zorganizowania spotkania temu poświęconemu – mówi dyrektor A. Pierścińska-M.

GŁOŚNE NARODOWE CZYTANIE W CKU

CKU po bardzo dobrej rekrutacji rozpoczęło nowy rok szkolny głośno i narodowo, a to za sprawą połączenia Narodowego Czytania oraz Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania, które po raz kolejny wpisały się w kalendarz wydarzeń placówki.

W tym roku prezentowaną lekturą jest „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Ta pozytywistyczna powieść oddaje hołd tym, którzy  w 1863 roku, a więc 160 lat temu,  wzięli udział w powstaniu styczniowym.  Jednocześnie ukazuje, że ojczyźnie można i należy służyć poprzez codzienną rzetelną, uczciwą pracę. 

Dla zgromadzonych słuchaczy zapewne miłą niespodzianką był występ aktora – Karola Bernackiego – który zaprezentował fragment „Nad Niemnem”. Nie brakowało chętnych do głośnego odczytania lektury spośród nauczycieli i słuchaczy. Wszyscy czytający zebrali gromkie brawa.

To jednak dopiero przedsmak tego, co  placówka zaplanowała na najbliższe tygodnie.

SŁUCHACZE CKU DOBRZE ZNAJĄ PRAWO PRACY

17 grudnia 2021 r. zainteresowani słuchacze CKU wzięli udział w konkursie organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy – „Poznaj swoje prawa pracy”. Wszyscy poradzili sobie znakomicie, a najlepsze wyniki uzyskali:

Maja Arczewska25/25
Beata Gorazda25/25
Olga Kaniewska25/25
Edyta Woszczyńska25/25
Daniel Podczasi25/25
Anna Kabat25/25
Karina Sobkowicz25/25
Maria Płatek25/25
Renata Borczyk25/25
Anna Klocek25/25
Bożena Dymanowska24/25
Konrad Król24/25
Justyna Lenart24/25
Renata Gawron23/25
Zdzisław Sasak23/25

Uczestnicy konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody od Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach. Konkurs był też okazją do kolejnej prelekcji inspektora Stanisława Golmento.

KOLEJNI CIEKAWI GOŚCIE W CKU

Złoty medalista zawodów pucharu świata 2020 w Warszawie, kilkukrotny mistrz Polski
w judo Damian Stępień oraz srebrna medalistka mistrzostw świata i mistrzyni Europy w judo Karolina Pieńkowska w sobotę, 4 grudnia 2021 r. odwiedzili CKU, dając przy okazji wspaniały pokaz oraz rozmawiając ze słuchaczami na temat osiągania celów, pokonywania przeszkód, bólu.

– Propagujemy zdrowy styl życia, który w dobie pandemii ma jeszcze większe znaczenie,
a także chcemy dzięki naszym gościom uświadamiać słuchaczom, jak ważne są praca, determinacja i wyznaczanie sobie celów w drodze po sukcesy – wyjaśnia dyrektor placówki dr Aneta Pierścińska-Maruszewska.