Kontakt

Centrum Kształcenia Ustawicznego

ul. Sandomierska 26A,
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel/fax (41) 265-34-67
cku@ostrowiec.edu.pl


Informacja o siedzibie tymczasowej:

Od 1.12.2023 r. sekretariat oraz gabinet dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego zostaną tymczasowo przeniesione do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – ulica Świętokrzyska 11, II piętro. Adres mejlowy i telefony pozostają bez zmian. Zajęcia ze słuchaczami będą odbywać się również w tej lokalizacji, a także w budynku Centrum Rozwoju Lokalnego i Inkubatorze Przedsiębiorczości zlokalizowanych na ul. Sandomierskiej 26A.

Sekretariat Centrum Kształcenia Ustawicznego przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów oraz wydaje zaświadczenia.

Sekretariat udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

Sekretariat przyjmuje interesantów:
podczas zjazdów:
poniedziałek           08.00-15.00
wtorek                  08.00-15.00
środa                    08.00-15.00
czwartek               08.00-15.00
piątek                   08.00-16.00
sobota                  08.00-14.00

w czasie, gdy nie ma zjazdów:
poniedziałek           08.00-15.00
wtorek                  08.00-15.00
środa                    08.00-15.00
czwartek               08.00-15.00
piątek                   08.00-15.00

(Kpa 2021, poz. 735 ze zm.)

Sprawy rozpatrywane są z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z kodeksem postępowania administracyjnego.

Sprawy można załatwiać korespondencyjnie, kierując je na adres placówki.

Dyrektor CKU przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w soboty (podczas zjazdów) w godzinach od 8:00 do 11:00.

Zasady udzielania odpowiedzi na podania przesyłane drogą elektroniczną (e-mail)

Zgodnie z art. 63 Kpa (Dz. U. z 2017 r, poz. 1257, z 2018 r., poz. 149, 650)

PROCEDURA WNOSZENIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW

W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

I SKŁADANIE SKARG I WNIOSKÓW

Skargi i wnioski można:

 1. Przesłać listownie na adres: Centrum Kształcenia Ustawicznego w  Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Sandomierska 26A, 27-400
 2. Przesłać w formie pisma elektronicznego, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP;
 3.      Przesłać elektronicznie na adres mailowy: cku@ostrowiec.edu.pl
 4. Doręczyć osobiście do sekretariatu Centrum Kształcenia Ustawicznego w  Ostrowcu Świętokrzyskim, który znajduje się na parterze budynku,

Przyjęcia interesantów wg poniższego harmonogramu:

podczas zjazdów:
poniedziałek           08.00-15.00
wtorek                  08.00-15.00
środa                    08.00-15.00
czwartek               08.00-15.00
piątek                   08.00-16.00
sobota                  08.00-14.00

w czasie, gdy nie ma zjazdów:
poniedziałek           08.00-15.00
wtorek                  08.00-15.00
środa                    08.00-15.00
czwartek               08.00-15.00
piątek                   08.00-15.00

 • Wrzucić do skrzynki wniosków, która znajduje się przy okienku ochrony na parterze
  w godzinach otwarcia budynku, tj. 6.30 – 19.00 codziennie.
   
 • Złożyć ustnie do protokołu podczas rady pedagogicznej, zebrań pracowniczych lub dyżurów dyrektora przeznaczonych na rozpatrywanie skarg i wniosków, tj. w soboty (podczas zjazdów) w godzinach od 8:00 do 11:00 (Wykaz zjazdów na drzwiach gabinetu dyrektora).

Jakie informacje powinna zawierać skarga i wniosek

1.Skarga i wniosek powinny zawierać: imię i nazwisko wnoszącego oraz dokładny adres do korespondencji.

2.Jeśli skarga i wniosek jest składana w interesie innej osoby – musi to nastąpić za jej zgodą; taką zgodę, wyrażoną w formie pisemnej, należy dołączyć do składanego pisma.

3.W skardze i wniosku, w miarę możliwości, należy przedstawić jak najwięcej szczegółów opisujących zdarzenie, którego dotyczy dana sprawa. Jeżeli przedmiot sprawy nie będzie dotyczyć właściwości Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim sprawa nie będzie rozpatrywana.

4.Ważne! Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

5.INFORMACJA dla osób, które chcą złożyć skargę lub wniosek przy pomocy tłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM), Systemu Jęzkowo-Migowego (SJM) lub Sposobu Komunikowania się Osób Głuchoniewidomych (SKOGN)

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2012 r., poz. 986): osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (czyli osoba uprawniona w rozumieniu ww. ustawy) jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem,
z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Informacja dotycząca przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków przez członków kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

II Rozpatrywanie skarg i wniosków

1.Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami:

 • Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021, poz. 735 ze zm.);
 • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).
 • Kwalifikowanie spraw jako skarga lub wniosek dokonuje dyrektor CKU.
 • Każda zakwalifikowana sprawa jako skarga lub wniosek wpisywania jest do rejestru skarg i wniosków prowadzonego przez sekretarza CKU.

2. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań statutowych przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

3. Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności, dotyczące Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności czy lepszego zaspokajania potrzeb słuchaczy.

4. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim jest zobowiązane załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

5. Przepisy szczególne mogą określać inne terminy niż określone wyżej.

6. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim jest zobowiązane zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia.

7. Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

1) nie załatwiono sprawy we właściwym terminie – zgodnie z Kpa

2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

8.  Ponaglenie zawiera uzasadnienie.

9. Ponaglenie wnosi się:

1) do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie, tj. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

10. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim jest obowiązany przekazać ponaglenie organowi wyższego stopnia bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia jego otrzymania. Organ przekazuje ponaglenie wraz z niezbędnymi odpisami akt sprawy. Odpisy mogą zostać sporządzone w formie dokumentu elektronicznego.

11. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi powinno zawierać: oznaczenie organu, od którego pochodzi (Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim), wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi, tj. dyrektor placówki. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o treści art. 239 Kpa.

12. W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim  może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego.

13. Zgodnie z art. 237 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego: w razie niezałatwienia skargi w terminie określonym w Kpa stosuje się przepisy art. 36-38.

 • Zgodnie z art. 239 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego: W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego.
 • Zgodnie z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania
   i rozpatrywania skarg i wniosków: skargę lub wniosek adresowane do właściwego organu
   i przesłane w odpisie do innego organu rozpatruje i załatwia, w ramach  swojej właściwości, organ, od którego były adresowane.
 • Zgodnie z § 8 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania
   i rozpatrywania skarg i wniosków: skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

14. Z każdej sprawy wniesionej jako skarga lub wniosek sporządza się następującą dokumentację:

a) oryginał skargi/wniosku lub notatka służbowa w przypadku braku skargi/wniosku na piśmie

b) ewentualne materiały pomocnicze zebrane w trakcie wyjaśniania sprawy

c) odpowiedź do wnoszącego skargę/wniosek

d) inne pisma, jeśli spraw tego wymaga.

15. Dokumentacja, o której mowa w p. 14 jest przechowywana w sekretariacie lub
u dyrektora.