Szkolenie okresowe BHP

 

Szkolenie skierowane jest do pracowników administracyjno- biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo- badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
– oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
– metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,- kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
– kształtowania warunków pracy w sposób zgody z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
– przepisów i zasad BHP w zakresie niezbędnym do pracy w szkole na stanowisku nauczyciela,
– postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Program szkolenia obejmuje następujące tematy:

  1. Wybrane regulacje z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.
  2. Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników.
  3. Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe.
  4. Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. w razie pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Czas trwania szkolenia: 8 godzin

Cena: 40,00 zł.

Aby zapisać się na kurs, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na kurs. Formularz można wysłać elektronicznie na adres:  cku@ostrowiec.edu.pl , pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście do Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Św., ul. Sandomierska 26A.

Do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy na szkolenie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

 

Formularz zgloszeniowy na szkolenie BHP dla pracowników administracyjno- biurowych i nauczycieli