Koncepcja pracy – najważniejsze informacje

 

KONCEPCJA ROZWOJU CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM – najważniejsze informacje

Wizja i misja placówki

„Z nauką jest jak z wiosłowaniem pod prąd.

 Skoro tylko zaprzestaniesz pracy, zaraz spycha cię do tyłu.”

Benjamin Britten

CKU ma stać się placówką nowoczesną, prężnie działającą, wyróżniającą się pozytywnie na tle innych tego typu placówek, dbającą o wszechstronny rozwój słuchaczy i pracowników.

CKU w Ostrowcu Świętokrzyskim będzie placówką, która:

 • upowszechnia formalne wykształcenie ustawiczne w formach szkolnych i pozaszkolnych
 • podwyższa wykształcenie i kwalifikacje ogólne, zawodowe słuchaczy
 • różnicuje ofertę edukacyjną i dopasowuje ją do zmieniających się potrzeb rynku pracy
 • zapewnia wysoki standard zajęć edukacyjnych prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę doskonalącą się i wzbogacającą swój warsztat pracy
 • indywidualizuje ścieżki edukacyjne ze względu na różny poziom wykształcenia, specjalne potrzeby edukacyjne i doświadczenie zawodowe uczestników
 • promuje uniwersalne wartości humanitarne, poszanowanie godności drugiego człowieka oraz postawy proeuropejskie.

Charakterystyka Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

 CKU, mieszczące się przy ulicy Sandomierskiej 26A, zostało utworzone uchwałą Rady Miasta Ostrowca Św. z 25 czerwca 2004 roku i działa na mocy ustawy o systemie oświaty. Prowadzi kształcenie ustawiczne w szkołach dla dorosłych oraz formach pozaszkolnych. Praca dydaktyczna jest realizowana
w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego i zawodowego/branżowego, zgodnie z przyjętymi programami nauczania.

CKU umożliwia zdobycie wiedzy ogólnej zgodnej z aktualnym stanem, nabycie umiejętności w zakresie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, przygotowuje słuchaczy do egzaminów, umożliwia dokonanie właściwego kierunku kształcenia, dostosowuje swoją ofertę do wymagań rynku pracy oraz standardów i wymagań egzaminacyjnych, uwzględniając przy tym wszystkim możliwości również osób niepełnosprawnych, poza tym kształci w duchu humanizmu i patriotyzmu. Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną kadrę w liceum dla dorosłych, szkole policealnej i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz szkoleniach. Placówka posiada 18 sal wykładowych, sale konferencyjne, bibliotekę, pracownie komputerowe, dostęp do Wi-Fi i jest przystosowana do osób niepełnosprawnych, ma windę osobową, platformę schodową, odpowiednie sanitariaty oraz duży parking. Posiada zaplecze pomocy dydaktycznych, flipcharty, telewizory, odtwarzacze DVD/VHS, projektory multimedialne, i inne pomoce niezbędne do nauki.

Organem prowadzącym jest gmina Ostrowiec Św., a nadzór pedagogiczny sprawuje Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach.

 Profil Absolwenta

Osoba wyposażona w wiedzę ogólną/zawodową w zakresie swego typu szkoły, posiadająca kompetencje do wykonywania wyuczonego zawodu, potrafiąca odnaleźć się na rynku pracy, kreatywnie planująca swój rozwój zawodowy, uczestnicząca w życiu publicznym, przestrzegająca zasad współżycia w demokratycznym państwie, korzystająca z dóbr kultury, podejmująca działania prospołeczne, prezentująca wysoką kulturę osobistą, postawy szacunku dla innych, odnosząca sukcesy życiowe. 

Kierunki rozwoju CKU

 1. Analizowanie potrzeb słuchaczy i dostosowywanie oferty do wniosków z tychże analiz, z uwzględnieniem wymogów rynku pracy oraz wymagań ujętych w prawie oświatowym, wytycznych instytucji nadrzędnych.
 2. Osiągnięcie wysokich standardów nauczania i uczenia się. Dobre przygotowanie do egzaminów zewnętrznych.
 3. Kształtowanie postaw etycznych.
 4. Rozwijanie działalności innowacyjnej w zakresie edukacji ustawicznej.
 5. Autentyczne wyrównywanie szans edukacyjnych słuchaczy.
 6. Dbanie o rozwój zawodowy pracowników i wspieranie w realizacji kariery zawodowej słuchaczy.
 7. Praca na rzecz środowiska lokalnego.
 8. Ścisła współpraca z pracodawcami, Powiatowym Urzędem Pracy, Powiatową i Wojewódzką Radą Rynku Pracy, organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny (wspólne planowanie kierunków rozwoju placówki), innymi tego typu placówkami oraz uczeniami wyższymi.
 9. Ścisła współpraca z mediami.
 10. Kreowanie wizerunku placówki wychodzącej naprzeciw potrzebom uczących się i rynku pracy, o odpowiednim, przyjaznym klimacie.
 11. Dążenie do identyfikowania się pracowników i słuchaczy z placówką.
 12. Promowanie osiągnięć słuchaczy i pracowników.