Wytyczne MEiN, MZ i GIS oraz CKU

 

Ogólne zasady:

+ Szczepienierekomendowane dla pracowników szkół oraz słuchaczy
Dezynfekcjaprzed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.
Dystansminimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m.
Higienaczęste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
Maseczkaw przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu.
Wietrzenieprzed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.

Organizacja zajęć

 1. Do CKU może uczęszczać słuchacz bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
 2. Rekomenduje się, o ile to możliwe, ograniczenie korzystania z transportu publicznego na rzecz pojazdów prywatnych, przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi
   z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga).
 3. Przy wejściu do CKU jest informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszyscy mają możliwość korzystania z płynu do dezynfekcji rąk. Rekomenduje się, aby słuchacze po przyjściu do CKU w pierwszej kolejności myli ręce wodą z mydłem.
 4. Rekomenduje się stosowanie maseczek w przestrzeni wspólnej.
 5. Jeżeli pracownik CKU zaobserwuje u słuchacza objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności), należy odizolować go w sali 206 i zastosować do bieżących wytycznych sanepidu.
 6. W miarę możliwości słuchacze danego oddziału przebywają w stałej sali.
 7. Przed rozpoczęciem zajęć należy zdezynfekować powierzchnię biurka i stoliki słuchaczy.
 8. W miarę możliwości ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy stolikami.
 9. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 10. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.
 11. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych należy czyścić lub dezynfekować.
 12. Słuchacz posiada własne przybory i podręczniki.
 13. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć.
 14. W przypadku zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu u pracodawców podmiot przyjmujący słuchaczy zapewnia prowadzenie tych zajęć z uwzględnieniem przepisów odrębnych, dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy oraz wytycznych ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego, dotyczących poszczególnych branż.
 15. W bibliotece obowiązuje okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów edukacyjnych.
 16. Opiekunowie poszczególnych pracowni zawodowych informują dyrektora o konieczności wprowadzenia dodatkowych zaleceń, uwzględniając specyfikę zajęć. Po wspólnych ustaleniach informacje są przekazywane mejlowo wszystkim słuchaczom realizującym dany kierunek kształcenia.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń
i powierzchni

 1. Przy wejściu głównym znajdują się numer do kontaktu z inspekcją sanitarną w sprawie koronawirusa +48 22 25 00 115 oraz numery alarmowe 999, 112.
 2. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem i regularne napełniać dozowniki z mydłem
  i płynem dezynfekcyjnym.
 3. Kierownik administracyjno-gospodarczy codzienne kontroluje prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
 4. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 5. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych są informacje z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
 6. Jeżeli z pomieszczeń korzysta podmiot zewnętrzny, należy zobowiązać go do przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń, użytych przyrządów i sprzętów należących do CKU, jak również do wietrzenia tych pomieszczeń (konieczny zapis w umowie najmu).

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników

 1. Wszyscy pracownicy są instruowani o zasadach wynikających z Wytycznych oraz wprowadzonych w CKU szczegółowych rozwiązań.
 2. Do pracy mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie mają nałożonego obowiązku kwarantanny lub izolacji domowej.
 3. W przypadku wystąpienia objawów infekcji lub choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać poradę medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika (oraz powiadomić pracodawcę o nieobecności). W razie pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.
 4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych dyrektor w trybie natychmiastowym odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie porady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.
 5. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, którzy mieli kontakt z innymi osobami w szkole, dyrektor powinien skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.
 6. Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.
 7. Zaleca się ustalenie miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi zakażenie koronawirusem, oraz przeprowadzenie dodatkowego sprzątania zgodnie z procedurami zakładowymi, a także zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 8. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie CKU należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego*.

Załączniki – instrukcje

 • mycia rąk

https://www.gov.pl/web/gis/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece

 • dezynfekcji rąk

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/

 • prawidłowego zdejmowania maseczki

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/

 • prawidłowego zdejmowania rękawiczek

https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/

 • wykaz produktów biobójczych

http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze

 • zalecenia w zakresie systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych

https://www.gov.pl/attachment/f08fa60b-ccd2-4666-b688-616c1f836876