Nabór

Jesteś dorosły i chcesz ukończyć liceum lub zdobyć dobry zawód, który liczy się na rynku pracy i to całkiem za darmo – wybierz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim i spójrz pewnie w przyszłość. Wyróżniają nas profesjonalna kadra, doskonale wyposażone pracownie i ciekawe pomysły. Po prostu realizujemy potrzeby naszych słuchaczy.

Aby się zapisać należy wypełnić i złożyć w sekretariacie CKU wniosek.

Do pobrania: Wniosek o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz Szkoły Policealnej
Do pobrania: Wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjne kursy zawodowe
Do pobrania: Załącznik do wniosku – informacja o przetwarzaniu danych osobowych

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na semestr pierwszy do szkół w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Lp. Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz .z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym. od 16 maja 2022r. do 1 lipca 2022r. od 24 października 2022r. do 10 listopada 2022 r. od 28 lipca 2022 r. do 5 sierpnia 2022 r. od 12 grudnia 2022 r. do 16 grudnia 2022 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności. do 14 lipca 2022 r. do 25 listopada 2022 r. do 17 sierpnia 2021 r. do 11 stycznia 2023 r.
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do CKU i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym. do 19 lipca 2022 r. do 30 listopada 2022 r. 22 sierpnia 2022 r. do 16 stycznia 2023 r.
4. Podanie do publicznej  wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy  kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 20 lipca 2022 r. 1 grudnia 2022 r. 23 sierpnia 2022 r. 17 stycznia 2023 r.
5. Wydanie skierowania na badanie lekarskie (dotyczy szkoły policealnej). od 16 maja 2022r. do 21 lipca 2022 r. od 24 października 2022 do 5 grudnia  2022 r. od 28 lipca 2022 r. do 24 sierpnia 2022 r. od 12 grudnia 2022 r. do 18 stycznia 2023 r.
6. Potwierdzenie przez kandydata lub rodzica niepełnoletniego kandydata woli przyjęcia: – do szkoły policealnej w postaci przedłożenia oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego (o ile nie zostało złożone wcześniej) oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczeń, o których mowa w art. 136 ust. 1 pkt 2b i 2c ustawy Prawo oświatowe. – do szkoły podstawowej dla dorosłych w postaci przedłożenia świadectwa potwierdzającego ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej albo klasy VI lub VII ośmioletniej szkoły podstawowej ; – do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w postaci przedłożenia świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej od 20 lipca 2022 r. do 26 lipca 2022 r. od 1 grudnia 2022 r. do 8 grudnia 2022 r. od 23 sierpnia 2022 r. do 25 sierpnia 2022 r. od 17 stycznia 2023 r. do 19 stycznia 2023 r.
7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. 27 lipca 2022 r. 9 grudnia 2022 r.  26 sierpnia 2022 r. 20 stycznia 2023 r.
8. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
9. Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy  przyjęcia. do 3 dni od dnia wstąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
10. Wniesienie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia
11. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia