Zaproszenie do składania ofert o równowartości poniżej 130 000,00 zł na wykonywanie w 2022 r. badań lekarskich pracowników oraz kandydatów do szkół policealnych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Sandomierska 26A zaprasza do składania ofert na wykonywanie profilaktycznych badań lekarskich z zakresu medycyny pracy dla pracowników oraz kandydatów do szkół policealnych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim (CKU).

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

a ) sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami i kandydatami do pracy w CKU zgodnie z Dz.U. 2020 poz. 2131 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

b) wykonywanie badań lekarskich kandydatów do szkół policealnych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów (Dz. U. 2019 poz. 1651).

 1. W postępowaniu mogą wziąć udział placówki medyczne, które posiadają odpowiednie uprawnienia do wykonywanie działalności z zakresu medycyny pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz są zarejestrowane w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL).

Spełnianie ww. warunków potwierdza Wykonawca oświadczeniem stanowiącym załacznik nr 4 do oferty.

 1. Oferta winna uwzględniać nw. warunki i wymogi.
 1. Oferta powinna być sporządzona na załączonym druku oferty „Formularz ofertowy załącznik nr 1” – załączony do zaproszenia razem z Oświadczeniem Wykonawcy

w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

Formularz oferty powinien zawierać wszystkie wymagane dane.

 1. Do oferty należy załączyć aktualny, datowany nie wcześniej niż tydzień przed upływem terminu złożenia ofert wydruk z KRS lub CEIDG (jeżeli dotyczy).
 2. Należy podpisać „Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych” przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (jeżeli dotyczy) –
 3. Do oferty należy załączyć „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia” – Załącznik nr 4 do oferty.
 4. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczona osobiście na  adres: Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, w terminie do 26.11.2021r. do godz. 15:00.
 5. Przy ofercie przesłanej pocztą lub kurierem liczy się data wpływu do CKU.
 6. Oferta przesłana kurierem, pocztą lub dostarczana osobiście powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na wykonywanie badań lekarskich w 2022 r.”.
 7. Termin realizacji zamówienia w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
 8. Miejsce wykonywania badań musi znajdować się w Ostrowcu Świętokrzyskim, a co najmniej 80% zleconych przez lekarza badań powinno być wykonywane pod jednym adresem (w placówce oferenta).
 9. Badania winny być wykonywane niezwłocznie od momentu dostarczenia skierowania na badania. Zaświadczenie lekarskie powinno być wydane najpóźniej w terminie 2 dni od daty dostarczenia przez pracownika lub kandydata kompletu wyników badań.
 10. Cena ofertowa netto nie może przekroczyć 130 000,00 zł.
 11. Oświadczenie o akceptacji treści umowy oraz umowy powierzenia danych osobowych (załącznik nr 3 do oferty);
 1. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.
 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny brutto przedstawionej w ofercie (pkt I oferty, poz. razem).
 2. Otwarcie ofert oraz negocjacje cenowe z oferentami nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Sandomierska 26A. 29.11.2021r. o godzinie 8:00
 3. Oferty niezawierające wszystkich dokumentów określonych w pkt II, złożone po określonym wyżej terminie, niespełniające któregokolwiek z warunków i wymogów z pkt. II zaproszenia lub przekraczające kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie będą rozpatrywane.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zostanie podana bezpośrednio przed otwarciem ofert.

 1. Przedstawiciele Wykonawców uczestniczących w otwarciu ofert i negocjacjach cenowych powinni posiadać pisemne upoważnienia do podejmowania decyzji w sprawach objętych przedmiotem negocjacji.
 2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zaproszeniu, a cena oferty będzie najniższa.
 3. O wyborze najkorzystniejszej oferty CKU zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ogłoszenie o wyborze zostanie również umieszczone na stronie internetowej CKU -www.ckuostrowiec.pl
 4. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana, CKU określi termin i miejsce zawarcia umowy, której wzór stanowi załącznik do zaproszenia.
 5. Wybrany oferent będzie zobowiązany do zawarcia z CKU pisemnej umowy na wykonywanie badań lekarskich. Wzór umowy do pobrania: „Umowa badania lekarskie 2022 -załącznik nr 2.pdf”.
 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji w celu ustalenia

ostatecznej ceny z Wykonawcami, których oferty podlegają rozpatrzeniu oraz spełniają wymagania zawarte w niniejszym zaproszeniu.

 1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, CKU może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, a w razie potrzeby przeprowadza ich ponowne badanie i ocenę, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
 2. Przedstawiciele Wykonawców uczestniczących w otwarciu ofert i negocjacjach cenowych powinni posiadać pisemne upoważnienia do podejmowania decyzji w sprawach objętych przedmiotem negocjacji.
 3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcy bez otwierania.
 1. Dodatkowe informacje.
 1. Cena ofertowa może być negocjowana w dół.
 2. Nazwisko i telefon osoby uprawnionej do udzielania dodatkowych wyjaśnień: Kierownik Administracyjno-Gospodarczy, tel. 41 265-34-67, w. 105.
 3. W toku badania i oceny ofert CKU może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 4. Warunki płatności – do 14 dni licząc od daty dostarczenia poprawnie wystawionych faktur VAT.
 5. Cena ofertowa netto nie może przekroczyć 130 000,00 zł.
 6. CKU zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
 7. Do niniejszego zaproszenia załączona jest Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
 8. Zastrzeżenie prawne.
 1. Zamawiający – Centrum Kształcenia Ustawicznego  w Ostrowcu Św. – oświadcza i informuje, że niniejsze zaproszenie  ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym.
 2. Złożenie oferty nie stwarza po stronie Wykonawcy roszczenia względem Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim i jego następców prawnych o zawarcie umowy.

Ostrowiec Świętokrzyski, 17.11.2021 r.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego

 1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, e-mail: cku@ostrowiec.edu.pl.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się poprzez e-mail: cku@ostrowiec.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, którym jest prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1843 i 2019), dalej „ustawa Pzp”.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Niepodanie określonych danych spowoduje brak możliwości wyboru oferty Wykonawcy, a w konsekwencji brak możliwości zawarcia umowy i realizacji zamówienia.
 7. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. Posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 1. nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

_____________________

* skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

**prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.