ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na wykonanie w 2022 r. usług utrzymania porządku oraz utrzymania sprzętu, wyposażenia i instalacji w dobrym stanie techniczno-użytkowym w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Sandomierska 26A na podstawie Regulaminu udzielania przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130.000 zł netto, zaprasza do składania ofert na wykonanie w 2022r. usług utrzymania porządku, naprawy oraz utrzymania sprzętu, wyposażenia i instalacji w dobrym stanie techniczno-użytkowym jak niżej:

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług utrzymania porządku, odśnieżania oraz naprawy mienia, utrzymania sprzętu, wyposażenia i instalacji CKU w dobrym stanie techniczno-użytkowym w 2022 roku.

 1. Warunki udziału w postępowaniu

Oferty mogą składać fundacje, podmioty posiadające zarejestrowaną działalność gospodarczą oraz spełniające warunki: posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności określonych w niniejszym zaproszeniu, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajdujące się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia. Spełnianie ww. warunków potwierdza Wykonawca oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 4 do oferty.

 1. Zakres robót do wykonania:
 1. Usługa utrzymania terenu wokół obiektu obejmuje w szczególności: porządkowanie terenów zielonych, przycinanie krzewów i żywopłotów, pielenie chwastów, koszenie trawników, grabienie skoszonej trawy, zbieranie śmieci, liści i gałęzi, usuwanie kretowisk, zamiatanie.
 2. Usługa utrzymania obiektu CKU i jego wyposażenia w dobrym stanie techniczno-użytkowym obejmuje w szczególności:
 1. wymianę lub uzupełnianie żarówek i lamp w pomieszczeniach i na zewnątrz budynku;
 2. wymianę uszkodzonego osprzętu elektrycznego;
 3. usuwanie drobnych uszkodzeń instalacji zewnętrznych i wewnętrznych: wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, grzewczej, wentylacyjnej i klimatyzacyjnej;
 4. nadzór nad funkcjonowaniem instalacji, w szczególności: wymiana zaworów c.o., likwidacja przecieków w instalacji wodnej, c.c.w., c.o., odpowietrzanie instalacji centralnego ogrzewania;
 5. naprawę okien, drzwi, naprawę i wymianę zamków oraz innych elementów w pomieszczeniach CKU, które tego wymagają:
 6. uzupełnianie oszklenia drzwi i okien w pomieszczeniach wspólnego użytku;
 7. Usługa zimowego utrzymania porządku obejmuje w szczególności:
 1. odśnieżanie ciągów pieszych, dojść i dojazdów do budynku oraz parkingu w celu uzyskania czarnej nawierzchni oraz posypanie ich piaskiem bezpośrednio po ustąpieniu opadów a w przypadku długotrwałych opadów śniegu – odśnieżanie na bieżąco.
 2. posypywanie piaskiem ciągów pieszych i dróg dojazdowych niezwłocznie po wystąpieniu gołoledzi;
 3. bieżące usuwanie lodu z wejść do budynku oraz usuwanie zwisających sopli lodu;
 4. usuwanie śniegu, błota pośniegowego z ciągów pieszych, dróg dojazdowych i parkingu oraz pryzmowanie go przy krawędzi ciągów w celu przygotowania do wywozu;
 1. Wymagania
 1. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wszelkie urządzenia i narzędzia potrzebne do wykonania robót będących przedmiotem zaproszenia do składania ofert.
 2. Materiały, części zamienne podlegające wymianie, niezbędne do naprawy zapewnia CKU.
 3. Wykonawca wykona roboty będące przedmiotem zaproszenia przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom, normom i standardom.
 4. Potrzebę wykonania prac wymienionych w pkt III.1 i III.2 CKU będzie zgłaszało każdorazowo telefonicznie. Prace wymienione w pkt III.3 powinny być wykonywane niezwłocznie i bez wezwania.
 5. Wykonawca wykona roboty będące przedmiotem zaproszenia przy zapewnieniu obowiązujących przepisów BHP i ppoż. oraz przy pomocy osób posiadających odpowiednie przeszkolenie, przygotowanie i uprawnienia.
 6. Wykonawca zapewnia swoim pracownikom środki bezpieczeństwa, m.in. środki do dezynfekcji i ochrony twarzy, zgodnie z odpowiednimi, bieżącymi przepisami i wytycznymi dotyczącymi objęcia terenu Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii lub stanem zagrożenia epidemicznego.
 7. Wykonawca powinien dokonać oględzin miejsca wykonania zamówienia w celu sporządzenia adekwatnej oferty cenowej.
 8. Wykonawca będzie wykonywał prace będące przedmiotem zaproszenia w godzinach od 7:00 do 15:00 w dni robocze.
 9. Termin wykonania robót: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
 10. CKU nie dopuszcza składania ofert cząstkowych.
 11. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 12. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.
 13. Oferta wraz z załącznikami winna być napisana w języku polskim oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
 14. Wykonawca złoży ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 (oferta iOświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych)

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO) do zaproszenia.

Do oferty należy dołączyć:

 1. wydruk aktualnego wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wydruk aktualnego wpisu do  Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru. Dokumenty muszą być datowane nie wcześniej niż miesiąc przed upływem terminu składania ofert;
 2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu (załącznik nr 4 do oferty)
 3. oświadczenie o akceptacji treści umowy (załącznik nr 3 do oferty). Wybrany oferent będzie zobowiązany do zawarcia z CKU pisemnej umowy stanowiący -załącznik nr 2 do zaproszenia..
 4. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – jeżeli dotyczy.
 1. Oferty niezawierające kompletu dokumentów wymienionych w pkt 12 lub których wartość przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie będą rozpatrywane. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zostanie podana bezpośrednio przed otwarciem ofert.
 2. Do negocjacji cenowych dopuszczeni zostaną wszyscy oferenci, którzy w ofercie nie przekroczyli kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 3. Wartość zamówienia objętego niniejszym zaproszeniem nie może przekroczyć równowartości w złotych kwoty 130.000,00 zł netto. Oferty o równowartości w złotych powyżej 130.000,00 zł netto oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej, kuriera lub dostarczyć osobiście pod adres: Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski w zamkniętej kopercie z opisem „Oferta na wykonywanie prac porządkowych w CKU w 2022 r.”.
 5. Termin składania ofert upływa 26.11.2021r. o godz. 15:00 w sekretariacie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Sandomierskiej 26A. W przypadku przesłania oferty pocztą lub kurierem liczy się data wpływu do CKU. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wnioskodawcy bez otwierania.
 6. Otwarcie ofert nastąpi 29.11.2021r o godzinie 9:00 w siedzibie Centrum Kształcenia Ustawicznego, ulica Sandomierska 26A, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski. CKU zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji cenowych w oferentami, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu w celu obniżenia najniższej ceny.
 7. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny brutto.
 8. Przedstawiciele Wykonawców uczestniczących w otwarciu ofert i negocjacjach cenowych powinni posiadać pisemne upoważnienia do podejmowania decyzji w sprawach objętych przedmiotem negocjacji.
 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zaproszeniu, a cena oferty uzyskana w negocjacjach będzie najniższa.
 10. O wynikach postępowania CKU poinformuje na swojej stronie internetowej www.ckuostrowiec.pl oraz poszczególnych oferentów – za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana, Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy, której wzór stanowi załącznik do zaproszenia.

 1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, a w razie potrzeby przeprowadza ich ponowne badanie i ocenę, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
 1. Dodatkowe informacje.
 1. Cena ofertowa może być negocjowana w dół.
 2. Osoba uprawniona do udzielania dodatkowych wyjaśnień: kierownik administracyjno-gospodarczy CKU, tel. 41 265-34-67, w. 105.
 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 4. Warunki płatności – do 14 dni, licząc od daty dostarczenia poprawnie wystawionych faktur VAT.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
 6. Do niniejszego zaproszenia załącza się Klauzulę informacyjną z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
 1. Zastrzeżenie prawne.
 1. Zamawiający – Centrum Kształcenia Ustawicznego  w Ostrowcu Świętokrzyskim -oświadcza i informuje, że niniejsze zaproszenie  ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym.
 2. Złożenie oferty nie stwarza po stronie Wykonawcy roszczenia względem Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim i jego następców prawnych o zawarcie umowy.

Ostrowiec Świętokrzyski, 17.11.2021 r.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego

 1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, e-mail: cku@ostrowiec.edu.pl.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się poprzez e-mail: cku@ostrowiec.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, którym jest prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1843 i 2019), dalej „ustawa Pzp”.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Niepodanie określonych danych spowoduje brak możliwości wyboru oferty Wykonawcy, a w konsekwencji brak możliwości zawarcia umowy i realizacji zamówienia.
 7. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. Posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 1. nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

_____________________

* skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

**prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.