ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT o równowartości poniżej 130.000,00 zł netto na świadczenie usług ochrony obiektu, urządzeń i wyposażenia CKU w 2022 r.

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Oferty mogą składać podmioty posiadające zarejestrowaną działalność gospodarczą oraz spełniające warunki:

 1. Posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności określonych w niniejszym zaproszeniu, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 2. Posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia.
 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 4. Znajdujące się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia.

Spełnianie ww. warunków potwierdza Wykonawca oświadczeniem stanowiącym załacznik nr 4 do oferty.

 1. ZAKRES CZYNNOŚCI I OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY:
 1. Wykonywanie czynności z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Monitorowanie sygnałów lokalnych systemów nadzoru wizyjnego oraz alarmowego znajdujących się w obiekcie wraz z bieżącą konserwacją tych systemów. Obiekt CKU jest wyposażony w system nadzoru wizyjnego (kamery) z funkcją zapisu na dysk rejestratora oraz system alarmowy z czujkami ruchu.
 3. Nieopuszczanie stanowiska monitorowania bez uzasadnionej potrzeby. Każda potrzeba opuszczenia stanowiska pracy, zmiany osoby pełniącej dyżur w czasie ustalonego dyżuru musi być zgłaszana do kierownika administracyjno-gospodarczego lub dyrektora.
 4. Pełna znajomość topografii chronionego obiektu – rozkładu pomieszczeń, wyjść, dróg ewakuacyjnych, itp.
 5. Znajomość rozmieszczenia i umiejętność obsługi głównych wyłączników prądu, instalacji i sprzętu ppoż. oraz zaworów wodnych.
 6. Zapalanie i gaszenie świateł nocnych zewnętrznych i wewnątrz obiektu w zależności od potrzeb.
 7. Sprawdzanie, zamykanie okien w pomieszczeniach CKU oraz wygaszanie zbędnego oświetlenia. Kontrola sal, łazienek w których znajdują się instalacje sanitarne (krany, spłuczki itp.) i informowanie kierownika administracyjno-gospodarczego o awariach .
 8. Umiejętność obsługi systemów alarmowych i przeciwpożarowych, urządzeń telekomunikacyjnych oraz telewizji przemysłowej (systemu monitoringu wizyjnego).
 9. Bieżąca naprawa awarii urządzeń monitorowania. Koszty zakupu uszkodzonych urządzeń systemu alarmowania pokrywa CKU.
 10. Załączanie przy kończeniu pracy oraz wyłączanie przy rozpoczynaniu pracy lokalnego systemu alarmowego. Zamykanie przy kończeniu pracy wszystkich drzwi wejściowych oraz furtki na klucz.
 11. Gospodarka kluczami do wszystkich pomieszczeń, w tym prowadzenie ewidencji wydawania i przyjmowania kluczy.
 12. Nadzór i kontrola nad sposobem korzystania z wynajmowanych przez najemców pomieszczeń.
 13. Sporządzanie miesięcznych zestawień dotyczących wynajmu na podstawie ewidencji wydawania i przyjmowania kluczy.
 14. Nadzorowanie w czasie zjazdów parkingu w celu zapewnienia drożności dróg ewakuacyjnych oraz możliwości dojazdu służb ratunkowych.
 15. Prowadzenie dziennika wykonywania ochrony oraz na polecenie Dyrektora CKU innej dokumentacji dotyczącej ochranianego obiektu.
 16. Fizyczne zabezpieczenie terenu i własności CKU przed przedostaniem się na chroniony obszar osób nieuprawnionych do wstępu i przebywania, a w przypadkach uzasadnionych podejrzeniem popełnienia przez te osoby przestępstwa, wykroczenia lub innej szkody, ujęcia ich i przetrzymania celem niezwłocznego przekazania tych osób policji lub innym uprawnionym organom z równoczesnym powiadomieniem Dyrektora CKU.
 17. Konwojowanie wartości pieniężnych w terminach uzgodnionych wcześniej z Zamawiającym.
 18. Kontrolowanie uprawnień osób do wstępu, przebywania na terenie CKU oraz trybu opuszczania tego terenu. Kierowanie interesantów CKU do odpowiednich komórek, pomieszczeń lub pracowników.
 19. Sprawowanie kontroli nad legalnością wynoszenia z obiektu sprzętu i materiałów będących własnością CKU.
 20. Stała, aktywna obserwacja osób wchodzących i wychodzących z budynku.
 21. Bezzwłoczne powiadamianie Dyrektora CKU o zdarzeniach przestępczych, wykroczeniach lub innych szkodach zaistniałych na terenie podlegającym ochronie.
 22. Patrolowanie i obchód terenu podlegającego ochronie co najmniej raz w ciągu 2 godzin.

W czasie zjazdów słuchaczy CKU patrolowanie korytarzy oraz innych pomieszczeń, w których gromadzą się słuchacze.

 1. Doraźna pomoc służbom CKU w zakresie utrzymania porządku, np. odśnieżania, usuwania liści itp. Odśnieżanie przejść i dojść w godzinach 6:30-7:00 i 15:00-19:30 oraz w dniach, w których CKU nie pracuje.
 2. Wyposażenie pracowników ochrony, realizujących zadania ochronne, dozorujące i nadzorujące w odpowiednie środki ochrony osobistej, obrony i łączności, zgodnie z wymaganiami obowiązujących w tym zakresie przepisów.
 3. Zapewnienie podłączenia na własny koszt systemu alarmowego CKU do własnej infrastruktury alarmowej celem elektronicznego nadzorowania obiektu CKU w godzinach 19:30 – 6:30.
 4. Zapewnienie wykonania wszystkich zadań ochrony własnymi siłami i środkami oraz dojazd własnej grupy interwencyjnej w przypadkach zainicjowania systemu alarmowego lub wystąpienia zdarzeń o charakterze przestępczym, klęsk żywiołowych lub pożaru. Czas dojazdu grupy interwencyjnej do obiektu CKU nie może przekroczyć 15 minut.
 5. Zapewnienie wykonywania innych niewymienionych wyżej czynności, które są niezbędne dla dobra chronionego obiektu.
 1. CZAS OCHRONY I LICZBA PRACOWNIKÓW:
 1. Czynności wchodzące w zakres ochrony wykonywane będą:
 1. poprzez ochronę fizyczną (osobową) w godzinach 6:30 – 19:30 przez 7 dni w tygodniu;
 2. poprzez monitorowanie sygnałów alarmu elektronicznego przez 7 dni w tygodniu w godzinach 19:30 – 6:30. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej obiektu CKU celem stwierdzenia fizycznej możliwości podłączenia istniejącego w obiekcie systemu alarmowego do własnej infrastruktury alarmowej.
 1. Wymagana liczba pracowników ochrony w godz. 6:30 – 19:30 – codziennie 1 (jeden).
 2. Zamawiający może zwiększyć liczbę pracowników ochrony w niektóre dni tygodnia po uprzednim zgłoszeniu i uzgodnieniu z Wykonawcą.
 3. DOKUMENTY WYMAGANE W OFERCIE:
 1. Oferta powinna być sporządzona na załączonym druku Formularza oferty załącznik nr 1. (oferta iOświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO)
 1. Do oferty należy załączyć:
 1. wydruk aktualnego wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wydruk aktualnego wpisu do  Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, datowanego nie wcześniej niż 1 tydzień przed upływem terminu składania ofert;
 2. oryginał lub kserokopię poświadczona za zgodność przez Wykonawcę aktualnej koncesji uprawniającej do świadczenia usług ochrony osób i mienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wydana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, udzielona według wymogów obowiązującej ustawy o ochronie osób i mienia;
 3. oryginał lub kserokopię poświadczoną za zgodność przez Wykonawcę polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 1.000.000,00 złotych;
 4. wykaz co najmniej 1 osoby wpisanej na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (posiadającej uprawnienia kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej) nadzorującej i kontrolującej pracę pracowników ochrony fizycznej oraz wykaz co najmniej  4  osób przewidzianych do wykonywania służby ochrony posiadających wymagane kwalifikacje i uprawnienia lub które przeszły  stosowne  szkolenia w zakresie ochrony osób i mienia.

Wykazy powinny zawierać co najmniej imię i nazwisko oraz numery legitymacji. Do wykazów należy załączyć poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię legitymacji kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej nadzorującego i kontrolującego pracę pracowników ochrony fizycznej;

 1. oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu (załącznik nr 4 do oferty);
 2. wykaz co najmniej 4 wykonanych lub wykonywanych usług bezpośredniej ochrony fizycznej w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w okresie prowadzenia działalności, których jednostkowa wartość wyniosła co najmniej 100.000,00 zł brutto. Wykaz powinien zawierać przedmiot i wartość usług, daty wykonania i nazwy odbiorców usług. Do wykazu należy załączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie;
 3. wykaz co najmniej 1 wykonanej lub wykonywanej usługi bezpośredniej ochrony fizycznej w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w okresie prowadzenia działalności, gdzie powierzchnia użytkowa ochranianego obiektu wyniosła co najmniej 3.300 m2. Wykaz powinien zawierać nazwy odbiorców usług, daty wykonania i powierzchnie użytkowe ochranianych obiektów. Do wykazu należy załączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie;
 4. oświadczenie o akceptacji treści umowy załącznik nr 3 oraz umowy powierzenia danych osobowych;
 5. oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

Załączniki oraz Wzór umowy – załącznik nr 2 są dostępne równieżcodziennie w pokoju nr 13 – parter budynku CKU – od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00.

Dokumenty mogą być składane w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Rozpoczęcie – 01 stycznia 2022 roku.

Zakończenie – 31 grudnia 2022 roku.

 1. Kryterium oceny ofert:

100% – cena.

Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:

Cn / Cr x 100 = liczba punktów

Gdzie:

Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych

Cr – cena oferty rozpatrywanej

100 – wskaźnik stały

 1. POZOSTAŁE INFORMACJE:
 1. Zamawiający wymaga, aby wykonanie zadań ochrony, monitoringu systemu alarmowego i dojazd grupy interwencyjnej Wykonawca zapewnił przy zaangażowaniu własnych sił i środków.
 2. Wykonywanie zadań ochrony Wykonawca powinien zapewnić przy zaangażowaniu stałej grupy pracowników ochrony zatrudnionych w ramach umowy o pracę. Zmiany pracowników ochrony mogą następować tylko w wyjątkowych przypadkach i muszą być uzgadniane z Zamawiającym.
 3. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej obiektu CKU celem stwierdzenia technicznej możliwości podłączenia istniejącego w obiekcie systemu alarmowego do własnej infrastruktury alarmowej.
 4. Osoba do kontaktu: kierownik administracyjno-gospodarczy CKU, tel. 041 265 34 67, w. 105 w godz. 8:00-15:00, od poniedziałku do piątku.
 5. Miejsce wykonywania usług ochrony: Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
 6. Adres do składania ofert: Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Św., ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
 7. Oferty prosimy składać za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczyć osobiście w zapieczętowanych kopertach z napisem „Ochrona CKU – 2022 r.”
 8. Termin składania ofert upływa z dniem 26.11.2021r. o godz. 15:00.

W przypadku przesłania oferty pocztą lub kurierem liczy się data wpływu do CKU.

 1. Cena ofertowa netto nie może przekroczyć 130.000,00 złotych netto.
 2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcy bez otwierania.
 3. Oferty o równowartości w złotych powyżej 130.000,00 zł netto, niezawierające wszystkich wymaganych dokumentów wymienionych w pkt. IV lub przekraczające kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nie będą rozpatrywane.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zostanie podana bezpośrednio przed otwarciem ofert.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji w celu ustalenia

ostatecznej ceny z Wykonawcami, których oferty podlegają rozpatrzeniu zgodnie z VII pkt11, oraz spełniają wymagania zawarte w niniejszym zaproszeniu.

 1. Otwarcie ofert oraz negocjacje cenowez oferentami, których oferty nie podlegają odrzuceniu nastąpi w siedzibie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Sandomierskiej 26A 29.11.2021r. o godz. 10:00
 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji cenowych w dół w celu ustalenia ostatecznej ceny z wybranym wykonawcą.
 4. O wynikach oceny ofert CKU poinformuje na swojej stronie internetowej www.ckuostrowiec.pl oraz poszczególnych oferentów – za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana, Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy, której wzór stanowi załącznik do zaproszenia.

 1. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do zawarcia z CKU pisemnej umowy na świadczenie usług ochrony. Wzory umów do pobrania: „Umowa ochrony na 2022 r załącznik nr 2.pdf
 2. Poza umową na świadczenie usług ochrony Wykonawca będzie zobowiązany do zawarcia z CKU umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z załączonym wzorem „Umowa powierzenia przetwarzania danych na 2022 r. pdf”
 3. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany przed zawarciem umowy do przedstawienia oryginałów koncesji, dokumentu ubezpieczenia oraz legitymacji kwalifikowanego pracownika ochrony – do wglądu.
 4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, a w razie potrzeby przeprowadza ich ponowne badanie i ocenę, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
 5. Do niniejszego zaproszenia załącza się Klauzulę informacyjną z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
 1. Zastrzeżenie prawne.
 1. Zamawiający – Centrum Kształcenia Ustawicznego  w Ostrowcu Świętokrzyskim -oświadcza i informuje, że niniejsze zaproszenie  ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym.
 2. Złożenie oferty nie stwarza po stronie wykonawcy roszczenia względem Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim i jego następców prawnych o zawarcie umowy.

Ostrowiec Świętokrzyski, 17.11.2021 r.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego

 1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, e-mail: cku@ostrowiec.edu.pl.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się poprzez e-mail: cku@ostrowiec.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, którym jest prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1843 i 2019), dalej „ustawa Pzp”.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Niepodanie określonych danych spowoduje brak możliwości wyboru oferty Wykonawcy, a w konsekwencji brak możliwości zawarcia umowy i realizacji zamówienia.
 7. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. Posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 1. nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

_____________________

* skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

**prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.