ZAPYTNIE OFERTOWE DLA ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 130 000 ZŁOTYCH dotyczące prowadzenia strony BIP dla Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

 1. Opis i Przedmiot zamówienia:
  Zarządzanie treścią zgodną z:
  a. Ustawą z 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2020, poz. 2176 z późn. zm.)
  b. Rozporządzeniem MSWiA z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U.2007 nr.10 poz. 68)
  c. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2019, poz.1696)
 1. Przechowywanie i publikowanie plików i treści wskazanych przez CKU z uwzględnieniem dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 2. Przeniesienie danych z obecnie prowadzonej strony BIP na nową platformę.
 3. Udostępnienie wyglądu BIP.
 4. Udostępnienie strony BIP na serwerze.
 5. Tworzenie kopii zapasowej systemu.
 6. Przeszkolenie  pracowników CKU w Ostrowcu Św. co do zasad działania strony, prowadzenia strony  – 2 osoby.
 7. Uruchomienie witryny do dnia 01.01.2022r.

II. Terminy, miejsce składania ofert:
Termin: do 08.11.2021 r.
Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Kształcenia Ustawicznego (Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Oferta prowadzenia strony BIP” ) lub adres e mail: cku@ostrowiec.edu.pl
Termin rozpatrzenia ofert: 09.11.2021r. o godz. 9:00.

III. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na etapie poprzedzającym rozstrzygnięcie wyboru oferenta.
– Posiada uprawnienia do określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają na niego obowiązek posiadania takich uprawnień,
– Ma niezbędną wiedzę i doświadczenie,
– Dysponuje potencjałem technicznym, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
– Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia z należytą starannością,
– Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego,
– Cena podana przez Wykonawcę ma uwzględniać w rozbiciu wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi ( montaż, abonament miesięczny-roczny, miejsce na dysku),
– Cena w okresie zobowiązania nie może ulec zmianie.

IV. Sposób Oceny :

– najniższa cena łącznie za uruchomienie, szkolenie pracowników, prowadzenie BIP

Osoba wyznaczona do kontaktu:

Tomasz Bilski,  tel. 41 265 34 67

Do pobrania: skan zapytania ofertowego