Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim z siedzibą przy ul. Sandomierskiej 26A zaprasza do składania ofert cenowych o równowartości poniżej 30.000 Euro na świadczenie usług ochrony obiektów, urządzeń i wyposażenia CKU.

 

I. ZAKRES CZYNNOŚCI  I OBOWIĄZKÓW:

 1. Wykonywanie czynności z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Monitorowanie sygnałów lokalnych systemów: nadzoru wizyjnego oraz alarmowego znajdujących się w obiekcie wraz z bieżącą konserwacją tych systemów. Obiekt Centrum Kształcenia Ustawicznego jest wyposażony w system nadzoru wizyjnego (kamery) z funkcją zapisu na dysk rejestratora oraz system alarmowy z czujkami ruchu.
 3. Nieopuszczanie stanowiska monitorowania bez uzasadnionej potrzeby.
 4. Pełna znajomość topografii chronionych obiektów – rozkładu pomieszczeń, wyjść, dróg ewakuacyjnych, itp.
 5. Znajomość  rozmieszczenia  i  umiejętność  obsługi  głównych  wyłączników  prądu,  instalacji  i sprzętu ppoż. oraz zaworów wodnych.
 6. Zapalanie i gaszenie świateł nocnych zewnętrznych i wewnątrz obiektów w zależności od potrzeb.
 7. Sprawdzanie i w razie potrzeby zamykanie okien w pomieszczeniach CKU oraz wygaszanie zbędnego oświetlenia
 8. Załączanie przy kończeniu pracy oraz wyłączanie przy rozpoczynaniu pracy lokalnego systemu alarmowego. Zamykanie przy kończeniu pracy wszystkich drzwi wejściowych na klucz.
 9. Przyjmowanie  i  wydawanie  kluczy  dla  najemców, pracowników oraz innych  wskazanych osób.

10.  Sporządzanie miesięcznych zestawień dotyczących wynajmu na podstawie książki wydawania kluczy.

11.  Nadzorowanie w czasie zjazdów parkingu w celu zapewnienia drożności dróg ewakuacyjnych oraz możliwości dojazdu służb ratunkowych.

12.  Prowadzenie dziennika wykonywania ochrony oraz na polecenie Dyrektora CKU innej dokumentacji dotyczącej ochranianego obiektu.

13.  Fizyczne zabezpieczenie terenu i własności CKU przed przedostaniem się na chroniony obszar osób nieuprawnionych do wstępu i przebywania, a w przypadkach uzasadnionych podejrzeniem popełnienia przez te osoby przestępstwa, wykroczenia lub innej szkody, ujęcia ich i przetrzymania celem niezwłocznego przekazania tych osób Policji lub innym uprawnionym organom z równoczesnym powiadomieniem Dyrektora CKU.

14.  Konwojowanie wartości pieniężnych w terminach uzgodnionych wcześniej z zamawiającym (co najmniej 2 razy w ciągu miesiąca).

15.  Kontrolowanie  uprawnień osób do wstępu, przebywania na terenie CKU oraz trybu opuszczania tego terenu. Kierowanie interesantów CKU do odpowiednich komórek, pomieszczeń lub pracowników.

16.  Sprawowanie kontroli nad legalnością wynoszenia z obiektów sprzętu i materiałów będących własnością CKU.

17.  Stała, aktywna obserwacja osób wchodzących i wychodzących z budynków.

18.  Bezzwłoczne powiadamianie Dyrektora CKU o zdarzeniach przestępczych, wykroczeniach lub innych szkodach zaistniałych na terenie obiektu.

19.  Patrolowanie i obchód terenu podlegającego ochronie co najmniej raz w ciągu 2 godzin.

W czasie zjazdów słuchaczy CKU patrolowanie korytarzy oraz  innych pomieszczeń, w których gromadzą się słuchacze.

20.  Doraźna pomoc służbom CKU w zakresie utrzymania porządku, np. odśnieżania, grabienia liści, itp. Odśnieżanie przejść i dojść w godzinach 15:00 – 22:00 oraz w dniach, w których CKU nie pracuje.

21.  Wykonawca wyposaży pracowników ochrony, realizujących zadania ochronne, dozorujące i nadzorujące w odpowiednie środki ochrony osobistej, obrony i łączności, zgodnie z wymaganiami obowiązujących w tym zakresie przepisów.

22.  Wykonawca zapewni podłączenie na własny koszt systemu alarmowego CKU do własnej infrastruktury alarmowej celem elektronicznego nadzorowania obiektu CKU w godzinach 22:00 – 6:00.

23.  Wykonawca zapewni wykonanie wszystkich zadań  ochrony własnymi siłami i środkami i dojazd własnej grupy interwencyjnej w przypadkach zainicjowania systemu alarmowego lub wystąpienia zdarzeń o charakterze przestępczym, klęsk żywiołowych lub pożaru. Czas dojazdu grupy interwencyjnej do obiektu CKU nie może przekroczyć 10 minut.

24.  Wykonawca zapewni wykonywanie innych nie wymienionych wyżej czynności, które są  niezbędne dla dobra chronionego obiektu.

II. CZAS OCHRONY I LICZBA  PRACOWNIKÓW:

1. Czynności wchodzące w zakres ochrony wykonywane  będą:

a)      poprzez ochronę fizyczną (osobową) w godzinach 6:00 – 22:00 przez 7 dni w tygodniu.

b)      poprzez monitorowanie sygnałów alarmu elektronicznego przez 7 dni w tygodniu w godzinach 22:00 – 6:00. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej obiektu CKU celem stwierdzenia fizycznej możliwości podłączenia istniejącego w obiekcie systemu alarmowego do własnej infrastruktury.

2. Wymagana liczba pracowników ochrony w godz. 6:00 – 22:00 – codziennie 1 (jeden).
3. W dniach zjazdów weekendowych słuchaczy w godz. 7:00 – 15:00 wymagane jest pełnienie służby przez dodatkowego pracownika ochrony (łącznie dwóch). Zjazdy odbywają się przeciętnie co dwa tygodnie (średnio 20 dwudniowych zjazdów w ciągu roku).
4. W czasie trwania imprez okolicznościowych, np. targi pracy, forum gospodarcze, konferencje, itp. – wzmocnienie ochrony na czas trwania imprezy do co najmniej 2 pracowników.

III. DOKUMENTY WYMAGANE W OFERCIE:

 1. Oferta powinna zawierać co najmniej nw. elementy:

–        pieczątka firmowa

–        data sporządzenia

–        nazwa, adres siedziby wykonawcy, numer telefonu, e-mail, numer NIP

–        cena  ryczałtowa netto i brutto za 1 miesiąc ochrony

–        czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy lub podpis z pieczęcią imienną.

Do oferty należy załączyć:

a)      oryginał   lub   kserokopia   poświadczona   przez   Wykonawcę   aktualnego  odpisu  z właściwego  rejestru lub ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,  jeżeli odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu   składania ofert

b)      oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik nr 1 do oferty)

c)      oryginał   lub   kserokopia   poświadczona   przez   Wykonawcę   aktualnej koncesji uprawniającej do świadczenia usług ochrony osób i mienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wydana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, udzielona według wymogów obowiązującej ustawy o ochronie osób i mienia

d)     oryginał   lub   kserokopia   poświadczona   przez   Wykonawcę   polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie ochrony osób i mienia na kwotę co najmniej 1.000.000,00 złotych

e)      wykaz co najmniej 1 osoby  wpisanej  na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (posiadającej uprawnienia kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej) nadzorującej i kontrolującej pracę pracowników ochrony fizycznej oraz wykaz co najmniej  4  osób posiadających kwalifikacje i uprawnienia lub które przeszły  stosowne  szkolenia w zakresie ochrony osób i mienia

f)       wykazy powinny zawierać co najmniej imię i nazwisko oraz numery legitymacji. Do wykazów należy załączyć poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię legitymacji kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej nadzorującego i kontrolującego pracę pracowników ochrony fizycznej

g)      oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień  publicznych Załącznik nr 2 do oferty)

h)      pisemne oświadczenie o akceptacji warunków umowy (Załącznik nr 3 do oferty)

Wszystkie załączniki oraz Wzór umowy są dostępne z podanych wyżej linków oraz  codziennie w pokoju nr 13 – parter budynku CKU – od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.

Dokumenty mogą być składane w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Rozpoczęcie – 01 stycznia 2015 roku.

Zakończenie – 31 grudnia 2015 roku.

V. Kryterium oceny ofert:

100% – cena.

VI. POZOSTAŁE INFORMACJE:

 1. Zamawiający wymaga, aby wykonanie zadań ochrony, monitoringu systemu alarmowego i dojazdu grupy interwencyjnej Wykonawca zapewnił przy zaangażowaniu własnych sił i środków.
 2. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej obiektu CKU celem stwierdzenia fizycznej możliwości podłączenia istniejącego w obiekcie systemu alarmowego do własnej infrastruktury alarmowej.
 3. Osoba do kontaktu: Kierownik Administracyjno-Gospodarczy w godz. 8:00-15:00 od poniedziałku do piątku, tel. 041 265 34 67 w. 105.
 4. Miejsce wykonywania usług ochrony: Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
 5. Adres do składania ofert: Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Św., ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
 6. Oferty prosimy składać za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczyć osobiście w zapieczętowanych kopertach z napisem „Ochrona CKU – 2015r.”
 7. Termin składania ofert upływa z dniem 15.12.2014r. o godz. 15:00.

W przypadku przesłania oferty pocztą lub kurierem liczy się data wpływu do CKU.

 1. Cena ofertowa netto nie może przekroczyć równowartości w złotych 30.000 Euro.
 2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcy bez otwierania.

10.  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Sandomierskiej 26A w dniu 16.12.2014r. o godz. 10:00.

11.  W dniu otwarcia ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

12.  Oferty o równowartości w złotych powyżej 30.000 Euro, nie zawierające wszystkich wymaganych dokumentów wymienionych w pkt. III lub przekraczające kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nie będą rozpatrywane.

13.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

14.  O wynikach oceny ofert CKU poinformuje na swojej stronie internetowej www.ckuostrowiec.pl oraz poszczególnych oferentów – za pośrednictwem poczty elektronicznej.

15.  Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  prowadzenia  negocjacji  w  celu  ustalenia

ostatecznej  ceny,  z  wybranymi  wykonawcami,  którzy  złożyli  oferty  zawierające  taką samą najniższą cenę oraz spełniają wymagania zawarte w niniejszym zaproszeniu.

16.  Realizacja  zamówienia  zostanie  zlecona  wykonawcy,  który  zaoferował  ostatecznie

najkorzystniejsze   warunki   realizacji   zamówienia   i   przyjął   wymagania   określone   w zaproszeniu do składania ofert oraz zaakceptował warunki umowy.

17.  Wybrany wykonawca będzie zobowiązany przed zawarciem umowy do przedstawienia oryginałów koncesji, dokumentu ubezpieczenia oraz legitymacji kwalifikowanego pracownika ochrony – do wglądu.

VII. Zastrzeżenie prawne.

 1. Zamawiający – Centrum Kształcenia Ustawicznego  w Ostrowcu Świętokrzyskim, oświadcza i informuje, że niniejsze zaproszenie  ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym.
 2. Złożenie oferty nie stwarza po stronie wykonawcy roszczenia względem Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim i jego następców prawnych o zawarcie umowy.