Kategoria: Zamówienia poniżej 130000 zł

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY na wykonywanie w 2022 r. profilaktycznych badań lekarskich z zakresu medycyny pracy dla pracowników oraz kandydatów do szkół policealnych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

(Udzielenie zamówienia o wartości poniżej 130.000 zł) Zamawiający: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – Centrum Kształcenia Ustawicznego z siedzibą przy  ul. Sandomierskiej 26A,  27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski Tel./Faks: ( 0-41 ) 265-34-67 Postępowanie o udzielenie zamówienia na: Wykonywanie w 2022 r. profilaktycznych badań lekarskich z zakresu medycyny pracy dla pracowników oraz kandydatów do szkół policealnych i… czytaj dalej »

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na wykonanie w 2022 r. usług utrzymania porządku oraz utrzymania sprzętu, wyposażenia i instalacji w dobrym stanie techniczno-użytkowym w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Sandomierska 26A na podstawie  Regulaminu udzielania przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130.000 zł netto, zaprasza do składania ofert na wykonanie w 2022r. usług utrzymania porządku, naprawy  oraz utrzymania sprzętu, wyposażenia i instalacji w dobrym stanie… czytaj dalej »

Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie w 2022 r. usług porządku oraz utrzymania sprzętu, wyposażenia i instalacji w dobrym stanie techniczno-użytkowym w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

(Udzielenie zamówienia o wartości poniżej 130.000) Zamawiający: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – Centrum Kształcenia Ustawicznego z siedzibą przy  ul. Sandomierskiej 26A,  27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski Tel./Faks: ( 0-41 ) 265-34-67 Postępowanie o udzielenie zamówienia na: Wykonanie w 2022 r. usług utrzymania porządku oraz utrzymania sprzętu, wyposażenia i instalacji w dobrym stanie techniczno-użytkowym w Centrum Kształcenia Ustawicznego… czytaj dalej »

Zawiadomienie o wyborze oferty na świadczenie usług ochrony obiektów, urządzeń i wyposażenia CKU w 2022 r.

(Udzielenie zamówienia o wartości poniżej 130 000  zł) Zamawiający: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – Centrum Kształcenia Ustawicznego z siedzibą przy  ul. Sandomierskiej 26A,  27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski Tel./Faks: ( 0-41 ) 265-34-67 Postępowanie o udzielenie zamówienia na: świadczenie usług ochrony obiektów, urządzeń i wyposażenia CKU w 2022 r. Dane o ofertach: a)  liczba ofert złożonych: 4  … czytaj dalej »

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na wykonanie w 2022 r. usług utrzymania porządku oraz utrzymania sprzętu, wyposażenia i instalacji w dobrym stanie techniczno-użytkowym w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Sandomierska 26A na podstawie Regulaminu udzielania przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130.000 zł netto, zaprasza do składania ofert na wykonanie w 2022r. usług utrzymania porządku, naprawy oraz utrzymania sprzętu, wyposażenia i instalacji w dobrym stanie… czytaj dalej »

Zaproszenie do składania ofert o równowartości poniżej 130 000,00 zł na wykonywanie w 2022 r. badań lekarskich pracowników oraz kandydatów do szkół policealnych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Sandomierska 26A zaprasza do składania ofert na wykonywanie profilaktycznych badań lekarskich z zakresu medycyny pracy dla pracowników oraz kandydatów do szkół policealnych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim (CKU). I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: a ) sprawowanie… czytaj dalej »

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT o równowartości poniżej 130.000,00 zł netto na świadczenie usług ochrony obiektu, urządzeń i wyposażenia CKU w 2022 r.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: Oferty mogą składać podmioty posiadające zarejestrowaną działalność gospodarczą oraz spełniające warunki: Posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności określonych w niniejszym zaproszeniu, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Znajdujące się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i… czytaj dalej »

Zawiadomienie o wyborze oferty “Prowadzenie strony BIP od dnia 01.01.2022 r dla CKU r.”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY (Udzielenie zamówienia o wartości poniżej 130 000 zł) Zamawiający: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – Centrum Kształcenia Ustawicznego z siedzibą przy  ul. Sandomierskiej 26A,  27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski Tel./Faks: ( 0-41 ) 265-34-67 Postępowanie o udzielenie zamówienia na:        Prowadzenie strony BIP od dnia 01.01.2022 r dla CKU r. Dane o ofertach:… czytaj dalej »

ZAPYTNIE OFERTOWE DLA ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 130 000 ZŁOTYCH dotyczące prowadzenia strony BIP dla Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Opis i Przedmiot zamówienia:Zarządzanie treścią zgodną z:a. Ustawą z 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2020, poz. 2176 z późn. zm.)b. Rozporządzeniem MSWiA z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U.2007 nr.10 poz. 68)c. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami… czytaj dalej »