Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów na semestr pierwszy do szkoły policealnej oraz liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na semestr jesienno-zimowy roku szkolnego 2020/2021

 

Lp.Rodzaj czynnościTerminy w postępowaniu rekrutacyjnym
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Od 15 czerwca do 4 sierpnia 2020 r.

2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły
i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
Do 11 sierpnia 2020 r.
3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.12 sierpnia 2020 r.
4.Wydane przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.Od 15 czerwca do 14 sierpnia 2020 r.

5.Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia
w postaci przedłożenia oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego, o ile nie zostało ono złożone wraz
z wnioskiem o przyjęcie do szkoły, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
Od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r.
W przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia lekarskiego w wyznaczonym terminie kandydat informuje dyrektora CKU
o przyczynie niedotrzymania terminu. Zaświadczenie, o którym mowa, składa wówczas nie później niż do 25 września 2020 r.
6.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych do szkoły.
Do 19 sierpnia 2020 r.

Wnioski na kwalifikacyjne kursy zawodowe wraz z zaświadczeniami lekarskimi o braku przeciwwskazań do kształcenia w zakresie danej kwalifikacji (po skierowaniu na badania przez CKU) można składać do 20 sierpnia 2020 r. W przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia lekarskiego w wyznaczonym terminie analogicznie jak
w szkołach kandydat informuje dyrektora CKU o przyczynie niedotrzymania terminu. Zaświadczenie, o którym mowa, składa wówczas nie później niż do 25 września 2020 r.