Konkursy językowo- literackie z okazji Roku Zbigniewa Herberta

 

Konkurs oratorski  – „Mówić – to mało, trzeba mówić do rzeczy.”

Centrum Kształcenia Ustawicznego, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości  wraz z Miejskim Centrum Kultury serdecznie zapraszają do udziału w konkursie oratorskim, inspirowanym twórczością Zbigniewa Herberta.

Celem konkursu jest wyeksponowanie roli języka w kulturze, w tym dowartościowanie go jako czynnika kształtującego tożsamość narodową.  Zważywszy zaś, że Sejm ustanowił 2018 Rokiem Zbigniewa Herberta, który uprawiał poezję bezkompromisową, z przesłaniem, zakorzenioną w kulturach definiujących tożsamość Polaków, stał się inspiracją konkursu.

Konkurs odbędzie się  24 listopada 2018 r. w Galerii Fotografii MCK (kino „Etiuda”). Zgłoszenia należy kierować na adres sorel4@wp.pl do 31 października
2018 r.
W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko uczestnika konkursu, telefon do kontaktu, e-mail, w przypadku uczniów – także nazwę szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna.

Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych:

 1. kategoria młodzież (adresowana do uczniów gimnazjów/ostatnich klas szkół podstawowych oraz do uczniów szkół ponadgimnazjalnych),
 2. kategoria dorośli.

Zadaniem uczestników konkursu będzie przedstawienie mowy improwizowanej inspirowanej wylosowanym w trakcie konkursu cytatem ze Zbigniewa Herberta. Każdy uczestnik ma 3 minuty na przygotowanie  wypowiedzi.

Cytaty:

 1. „Naród, który traci pamięć, traci sumienie.”
 2. „Płynie się zawsze do źródeł pod prąd, z prądem płyną śmiecie.”
 3. „Pisarz jest, a przynajmniej powinien być, po stronie poniżonych i pokrzywdzonych.”
 4. „My, którzy jesteśmy dziedzicami zbrodni i przemilczeń, staramy się wymierzyć sprawiedliwość przeszłości.”
 5. „Kroniki jak zawsze opisują śmierć rycerzy i bohaterów, ale zgodnie z homerycką tradycją obojętnie przechodzą koło stosów anonimowych ofiar.”
 6. „(…) w mieście wybuchła epidemia instynktu samozachowawczego.”
 7. „Rozum równa się szczęściu”.
 8. „(…) idź wyprostowany wśród tych, co na kolanach.”
 9. „Człowiek jest ślepy. Musi mieć wokół siebie lustra albo inne oczy.”
 10. „Podstawowym obowiązkiem intelektualisty jest myśleć i mówić prawdę.”

Czas wystąpienia wynosi od 3 do 5 minut.

Ocenianiu poddane zostaną:

 1. sposób interpretacji (czytelność intencji, konsekwencja w prowadzeniu tekstu),
 2. realizacja zagadnienia, kompozycja tekstu, szczególnie sposoby i formy używanej argumentacji, a także stylistyka wypowiedzi i nawiązanie kontaktu z audytorium,
 3. sposób mówienia: wyrazistość, poprawność artykulacyjna, słyszalność, tempo, rytm wypowiedzi, stosowane pauzy, barwa i melodia głosu, akcent, intonacja, dynamika wypowiedzi, przekaz emocji, gesty i mimika, opanowanie tremy,
 4. oryginalność.

Na wszystkich uczestników czekają niespodzianki/nagrody.

do pobrania:   Karta zgłoszenia na konkurs oratorski


Konkurs Literacki na esej pt. „Jestem obywatelem Ziemi, dziedzicem prawie nieskończoności”

Regulamin

I. Organizator, cele, temat i kategorie Konkursu

 1. Organizatorem Konkursu Literackiego na esej związany z postacią i/lub twórczością Zbigniewa Herberta pt. „Jestem obywatelem Ziemi, dziedzicem prawie nieskończoności” są Centrum Kształcenia Ustawicznego, Miejskie Centrum Kultury, Wyższa Szkoła Biznesu
  i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 2. Celem konkursu jest zachęcenie młodzieży do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej oraz rozwijanie wrażliwości i wyobraźni autorów czerpiących inspirację z twórczości Zbigniewa Herberta, którego rok został ustanowiony specjalna uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z okazji 10. rocznicy śmierci poety.
 3. Konkurs obejmuje napisanie jednego eseju związanego tematycznie z postacią i/lub twórczością Zbigniewa Herberta. Praca nie powinna  przekroczyć 4 stron formatu A4: czcionka Times New Roman 12, odstęp między wierszami – pojedynczy, margines 2,5; tekst eseju powinien liczyć nie mniej niż 250 a nie więcej niż 500 słów.

II. Uczestnictwo w konkursie

 1. Konkurs jest przeznaczony dla młodzieży i osób dorosłych powiatu ostrowieckiego, którzy prześlą pracę konkursową własnego autorstwa zgodną z niniejszym regulaminem.
 2. Praca przesłana na konkurs musi stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej udział
  w Konkursie, wcześniej nigdzie niepublikowaną i nienagradzaną, zgodną z tematyką Konkursu
  i nie może równolegle brać udziału w innych konkursach. W innym przypadku Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo zmiany werdyktu.
 3. Dane osobowe uczestników pozyskane dla celów Konkursu nie będą udostępniane osobom trzecim.

III. Zasady Konkursu

 1. Każdy uczestnik Konkursu może przesłać wyłącznie jeden esej. Praca musi być napisana w języku polskim. Nadesłana na Konkurs praca pozostaje w dyspozycji Organizatorów i nie będzie odsyłana.
 2. Warunkiem przyjęcia pracy konkursowej do oceny Jury jest dostarczenie jej w formie pisemnej/wydruk komputerowy/ do siedziby Organizatora.

Pracę konkursową należy podpisać słownym godłem, czyli dowolnym hasłem (na przykład pojedynczym słowem), które ma zastąpić prawdziwe imię i nazwisko. Tym samym godłem powinna być podpisana osobna koperta zawierająca kartę zgłoszenia (załącznik nr 1) oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody uczestnika na publikację pracy i przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z jego udziałem w konkursie (załącznik nr 2). W wypadku niepełnoletnich uczestników konkursu takie oświadczenie wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni (załącznik nr 3). Koperta powinna być zaklejona i dostarczona w 1 egzemplarzu wraz
z pracą konkursową.

Pracę konkursową należy dostarczyć  na adres:  Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości
w Ostrowcu Św.,  ul. Akademicka 12  27-400 Ostrowiec Św. Biblioteka Blok C osobiście lub listownie.

 1. Prace należy dostarczyć do 31 października 2018 r.

IV. Jury, wyniki Konkursu, nagrody, publikacje

 1. Organizatorzy powołują Jury Konkursu, które zapozna się z pracami uczestników Konkursu
  i wyłoni laureatów. Werdykt Jury jest ostateczny.
 2. Eseje będą oceniane pod względem: treści, oryginalności, wartości artystycznych oraz wartości językowych.
 3. Dla zwycięzców – I, II, III miejsce oraz prac wyróżnionych przez Jury przewiduje się dyplomy i nagrody rzeczowe. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród bądź do ich nieprzyznania.
 4. Osoby nagrodzone i wyróżnione w Konkursie oraz ich opiekunowie zostaną poinformowani
  o ogłoszeniu werdyktu Jury oraz zaproszeni na finał Konkursu podczas Weekendu z Herbertem, który odbędzie się 24 listopada 2018 r. w Galerii Fotografii MCK al. 3 Maja 6 (Kino „Etiuda”).
 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji całości lub fragmentów nagrodzonych lub wyróżnionych prac na stronie internetowej Organizatorów Konkursu w celu promocji; redakcji i dokonania skrótów prac przy ewentualnym wydawnictwie książkowym. Autorzy prac nie otrzymują z tego tytułu honorarium, ani też nie wnoszą opłat za udział w Konkursie.
 2. Uczestnik, wysyłając pracę na Konkurs, akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów Konkursu – Centrum Kształcenia Ustawicznego, Miejskie Centrum Kultury, Wyższą Szkołę Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim –  danych osobowych  zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U.  2018, poz. 1000), nieodpłatne publikowanie pracy, umieszczanie
  i prezentowanie wizerunku na zdjęciach oraz w materiałach multimedialnych wykonanych podczas realizacji Konkursu.

Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku, dzwoniąc pod numer 41 260 40 47 lub pisząc na adres e-mail: biglowna@wsbip.edu.pl

do pobrania:   Karta zgłoszenia na konkurs literacki