EWALUACJA

 

W grudniu 2016 r. w CKU wizytatorzy Kuratorium Oświaty prowadzili ewaluację problemową dotyczącą wymagań – Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne oraz Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

Wnioski z ewaluacji są następujące:

  1. Szkoła, uwzględniając indywidualną sytuację słuchaczy, podejmuje działania wspomagające, co przyczynia się do osiągnięcia ich głównego celu, jakim jest ukończenie szkoły i uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych.
  2. Słuchacze mają możliwość aktywnego uczestniczenia w zajęciach obowiązkowych i dodatkowych realizowanych w placówce, co przyczynia się do rozwoju ich osobowości, zainteresowań i uzdolnień, wdraża do samokształcenia i motywuje do kształcenia przez całe życie.
  3. Pomysły, inicjatywy i sugestie słuchaczy są realizowane, co sprzyja budowaniu wzajemnego zaufania między członkami społeczności szkolnej.

Oto, co między innymi możemy wyczytać w raporcie:

„Podejmowane przez placówkę działania zapewniają słuchaczom wysokie poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego. Słuchacze mają wpływ na kształtowanie norm, postaw oraz wartości obowiązujących w szkole, zasad współżycia i postępowania. Wszyscy wobec tych zasad są równi, a relacje między członkami społeczności szkolnej oparte są na wzajemnym zaufaniu, szacunku, życzliwości i sympatii. (…) Atmosfera w szkole jest bardzo dobra. Jest wolność słowa (…). W szkole wartością jest humanizm, godne traktowanie drugiego człowieka, tolerancja. (…) Słuchacze podkreślają, że dyrekcja i nauczyciele (…) zawsze wychodzą naprzeciw ich potrzebom”.

„Szkoła prowadzi systematyczną diagnozę potrzeb i możliwości słuchaczy. (…) Na jej podstawie organizowane są zajęcia dodatkowe, rozwijające zainteresowania, specjalistyczne oraz konsultacje – odpowiednie do rozpoznawanych potrzeb każdego słuchacza.”

Zachęcamy do zapoznania się z całością raportu.